หน้าหลัก   >  ครอบครัวเป็นสุข มีลูกเมื่อพร้อม   >  ข้อมูลสนันสนุน
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

ครอบครัวเป็นสุข มีลูกเมื่อพร้อม

 
 
ข้อมูลสนับสนุนสำหรับสาระสำคัญลำดับที่  : 

 คุณภาพของทารกที่จะเกิดมาแต่ละคน มีความสำคัญมากสำหรับครอบครัว ดังนั้น การตั้งครรภ์แต่ละครั้ง
 พ่อแม่จึงต้องวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อน

 
© UNICEF-Thailand
ปัจจุบันจำนวนบุตรในแต่ละครอบครัวโดยเฉลี่ยมีไม่ถึง ๒ คน  เนื่องจากสุขภาพของแม่และลูกจะดีขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อครอบครัวมีการวางแผนให้ทั้งชายและหญิงพร้อมทางด้านสุขภาพ  ร่างกาย  จิตใจ เศรษฐกิจและสังคมหลายปัจจัย  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวมีบุตรน้อยลง บทบาทของสตรีในสังคมที่เพิ่มมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรที่สูงมากขึ้น การเป็นครอบครัวเดี่ยว การทำงานในระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแทนที่เกษตรกรรม ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ทำให้ครอบครัวมีการคุมกำเนิด ในสังคมไทย พบว่า จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยของสตรีไทย ลดลงจากประมาณ ๖ คนเมื่อ ๕๐ ปีก่อน อัตราการคุมกำเนิดในสตรีไทยสูงถึง ร้อยละ ๘๐  ดังนั้น  การตั้งครรภ์แต่ละครั้งจึงต้องวางแผน  เตรียมความพร้อม  และดูแลให้ดี  เพื่อให้ได้บุตรที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีคุณภาพ