หน้าหลัก   >  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น   >  ข้อมูลสนันสนุน
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น

    

เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น

 

 
ข้อมูลสนับสนุนสำหรับสาระสำคัญลำดับที่  : 

พ่อแม่ควรเสริมสร้างต้นทุนชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันสามารถปรับตัวในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

   
 
๑.๑ เด็กและเยาวชนต้องมีปัจจัยป้องกัน  และปัจจัยสร้างเสริมหลายอย่าง  ที่จะสามารถช่วยให้เขามีการพัฒนาทางด้านจิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อการดำรงชีพในสังคมอย่างเข้มแข็ง เรียกว่า ต้นทุนชีวิต โดยอาศัยแนวคิดเชิงบวก ซึ่งรวมทั้งทักษะชีวิต ความรับผิดชอบชั่วดี จิตสำนึก วิถีพอเพียง วิถีประชาธิปไตย และทุนด้านสังคม เช่น ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา โดยพัฒนาเป็นองค์ประกอบ ๕ พลัง ในการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน ได้แก่
  • พลังตัวตน - เป็นการรวมกันของทักษะชีวิตและพลังคุณค่าในตนเอง ที่สะท
    © Dek Plus/2008/Thanawat
    ้อนทั้งจิตสำนึก ความรับผิดชอบชั่วดี ค่านิยมในการทำความดี วิถีประชาธิปไตย และวิถีพอเพียง

  • พลังครอบครัว - ครอบครัวให้การสนับสนุนด้วยความรัก ความเอาใจใส่ สมาชิกในครอบครัวให้กำลังใจซึ่งกันและกันและปรึกษาได้ทุกเรื่อง ครอบครัวมีวินัย กรอบกติกาที่เหมาะสม และติดตามสมาชิกในครอบครัว รู้สึกอบอุ่น ปลอดภัยในการใช้ชีวิตที่บ้าน มีวินัยเป็นแบบอย่างที่ดี

  • พลังสร้างปัญญา - มุ่งมั่นที่จะเพิ่มพลังปัญญา ทั้งในและนอกหลักสูตรการศึกษา มีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน ผูกพันกับสถาบันในทางที่ดี เด็กรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัยในการใช้ชีวิตที่โรงเรียน โรงเรียนช่วยสร้างเสริมวินัยในขอบเขตที่เหมาะสม ติดตามผลงานและพฤติกรรมของเด็ก ครูและผู้ปกครองช่วยให้กำลังใจและกระตุ้นในการเรียน

  • พลังเพื่อนและกิจกรรม - ได้รับแรงใจที่ดีจากเพื่อน มีเพื่อนที่เป็นแบบอย่างที่ดี ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในหมู่เพื่อนๆและชุมชน เช่น กิจกรรมออกกำลังกาย ศาสนา สันทนาการนอกหลักสูตร

  • พลังชุมชน - เป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความเอื้ออาทร มิตรไมตรี มีความปลอดภัย ผู้ใหญ่ที่อยู่ในชุมชนเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญแก่เด็ก เด็กได้ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน วินัย และขอบเขตที่เหมาะสมและติดตามสมาชิก มีผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดี
   
๑.๒ “ต้นทุนชีวิต” ของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ มีผลต่อพฤติกรรมของเด็กมากกว่าสถานะ หรือสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว ดังนั้น การเลี้ยงลูกวัยรุ่นให้ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะ แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่เป็นต้นทุนชีวิต ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ เด็กที่มีต้นทุนชีวิตต่ำจะมีพฤติกรรมเสี่ยงมากกว่าเด็กที่มีต้นทุนชีวิตสูง
   
๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนชีวิตและเครื่องมือ หรือแบบสำรวจต้นทุนชีวิตมี ๓ ช่วงวัย(ปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่นและเยาวชน)  สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cf.mahidol.ac.th ในช่องแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน เด็กพลัส หรือ เว็บไซด์  www.dekplus.org