หน้าหลัก   >  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น   >  สาระสำคัญ
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น

    

เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น

   
 

 

พ่อแม่ควรเสริมสร้างต้นทุนชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันสามารถปรับตัวในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ข้อมูลสนับสนุน >>

   

ทักษะชีวิต คือ คือทักษะทางสังคมจิตวิทยา ที่จะช่วยให้เด็กสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและรับมือกับปัญหาและความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ พ่อแม่สามารถสร้างเสริมทักษะชีวิตให้ลูกตั้งแต่เด็ก ด้วยความรักความอบอุ่นและให้ความไว้วางใจ มีการสื่อสารที่ดีต่อกัน ต่างคนต่างไว้วางใจปรึกษาหารือ มีการยอมรับฟังความคิดเห็น มั่นคง มีหลักการ มีเหตุผล มีความยืดหยุ่น ควบคุมตัวเองได้ดี ทั้งอารมณ์และพฤติกรรม ยอมรับความสามารถของเด็ก เข้าใจและสนับสนุนในความสามารถด้านอื่นๆ
ข้อมูลสนับสนุน >>

   

ก่อนเข้าสู่วัยรุ่น เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย และสมอง ซึ่งวัยรุ่นอาจเกิดความสับสน วิตกกังวลเกี่ยวกับร่างกายและรูปร่างของตัวเอง ดังนั้น พ่อแม่ควรเข้าใจและอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และสร้างความมั่นใจให้กับลูก ข้อมูลสนับสนุน >>

   

วัยรุ่นเป็นวัยที่เริ่มเป็นตัวของตัวเอง ฝึกคิดและตัดสินใจด้วยตัวเอง อยากมีอิสระมากขึ้น ในขณะที่ฮอร์โมนเพศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อารมณ์อ่อนไหวมากขึ้น พ่อแม่ควรสนับสนุนเพื่อให้วัยรุ่นเรียนรู้ในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนไป เรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์และจัดการกับความเครียดของตัวเอง ข้อมูลสนับสนุน >>

   

พ่อแม่ และสมาชิกในครอบครัวควรเข้าใจวิธีสื่อสารกับวัยรุ่น เปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความคิดเห็น และแสดงออกอย่างเหมาะสมภายในกรอบที่ตกลงร่วมกัน ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ควรมีคนที่วัยรุ่นไว้วางใจ ที่ยินดีรับฟังอย่างเข้าใจ และพูดคุยปรึกษาปัญหาต่างๆ โดยไม่ตำหนิ เพื่อช่วยให้วัยรุ่นสามารถปรับตัวหรือแก้ปัญหาในทางสร้างสรรค์ ข้อมูลสนับสนุน >>

   

พ่อและแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูก ในการมีบทบาทที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงและชาย แสดงให้เห็นว่าเคารพความแตกต่างระหว่างเพศ มีวิธีปฏิบัติต่อเพศตรงข้ามอย่างเหมาะสม ไม่ใช้ความรุนแรง ลูกจะซึมซับสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เด็ก จะช่วยให้มีทัศนคติที่ดีและการปฏิบัติที่เคารพต่อเพศตรงข้ามเมื่อโตขึ้น ข้อมูลสนับสนุน >>

   

วัยรุ่นทั้งหญิงและชายมีสิทธิและจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างตรงไปตรงมาและเหมาะสมกับวัย การมีความรู้เรื่องเพศศึกษา จะช่วยให้วัยรุ่นป้องกันตัวเองจากโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมได้ ผู้ปกครอง และโรงเรียนมีหน้าที่ร่วมกันในการสร้างความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาแก่เด็ก ข้อมูลสนับสนุน >>

   

วัยรุ่นบางคนมีการแสดงออกที่ไม่ตรงกับเพศของตนเอง พ่อแม่ควรแสดงให้เห็นว่า พ่อแม่ยังรักและเห็นคุณค่าในตัวลูก ไม่ทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ผิดหวังเสียใจ พยายามเป็นที่ปรึกษา เปิดใจรับฟัง และทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้ลูกสามารถพัฒนาบทบาทและบุคลิกภาพของตนเอง และปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม ข้อมูลสนับสนุน >>

   

ชุมชนควรสร้างโอกาสและส่งเสริมให้วัยรุ่นเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ร่วมคิดร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน การมีส่วนร่วมของวัยรุ่นในกิจกรรมสาธารณะจะช่วยเตรียมพร้อมให้วัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ข้อมูลสนับสนุน >>