หน้าหลัก   >  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น  >  ความสำคัญ
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น

    

เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น

   
 

 
 
© Dek Plus/2008/Thanawat
วัยรุ่น หมายถึง เด็กที่มีอายุ ๑๐-๑๘ ปี และ เยาวชน หมายถึง บุคคลที่อายุ ๑๙-๒๕ ปี   หากจะกล่าวถึงพัฒนาการของเด็กที่ก้าวเข้าวัยรุ่นจะแบ่งเป็น ๓ ช่วง คือ วัยรุ่นตอนต้น ๑๐-๑๓ ปี  วัยรุ่นตอนกลาง ๑๔-๑๖ ปี วัยรุ่นตอนปลาย ๑๗-๑๙ ปี  และเยาวชน อายุ ๑๙-๒๕ ปี การเลี้ยงลูกวัยรุ่นในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทำให้สถานการณ์ของวัยรุ่นยังมีปัญหาที่ท้าทายหลายประการ เช่น

การเสียชีวิตในวัยรุ่นอายุระหว่าง ๑๐-๑๗ ปี ร้อยละ ๘๐ มาจากการบาดเจ็บ โดยเฉพาะในเด็กวัยรุ่น ๑๕-๑๗ ปี สาเหตุหลักของการเสียชีวิตมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนน  โดยคร่าชีวิตวัยรุ่นราว ๔,๐๐๐ คนต่อปี  พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น การบริโภคเครื่องดื่มมึนเมา มีผลทำให้อุบัติเหตุในวัยรุ่นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  พ.ศ.๒๕๔๖)

เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ร้อยละ ๒๔-๓๘  และสูบบุหรี่ ร้อยละ ๑๑-๑๗ โดยนักเรียนชายสูบมากกว่านักเรียนหญิงถึง ๗ เท่า

เยาวชนอายุต่ำกว่า ๒๕ ปี พยายามฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นจากจำนวน ๒๙.๗๓ เป็น ๓๓.๙๘ คนต่อประชากรแสนคนในกลุ่มอายุ หรือเกือบ ๒๐ คนต่อวัน และฆ่าตัวตายสำเร็จถึงราววันละ ๒ คน

วัยรุ่นหญิงไทยอายุ ๑๕-๑๙ ปี คลอดลูกอยู่ที่ ๕๐ คนต่อพันคน (กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๑)

ดังนั้น การพัฒนาเด็กและวัยรุ่นจำเป็นต้องเริ่มที่ครอบครัว  ถึงแม้ว่าผู้ปกครองอาจรู้สึกว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่เข้าถึงได้ยาก มีอารมณ์หุนหันพลันแล่น ใช้อารมณ์เป็นใหญ่ แต่การสร้างสิ่งแวดล้อมในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรัก ความเข้าใจ อบอุ่น ปิยะวาจา ประกอบกับสถานศึกษาที่ปลูกฝังการเรียนรู้และภูมิปัญญา ชุมชนมีความเข้มแข็ง ใส่ใจซึ่งกันและกัน จะช่วยให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันชีวิต และเป็นพลังสำคัญสำหรับวัยรุ่นในการเจริญเติบโต เรียนรู้ความเป็นผู้ใหญ่ และเลือกทางเดินของตัวเองได้อย่างเหมาะสม

(เรียบเรียงโดย : นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี)