หน้าหลัก   >  เอื้ออาทร ร่วมคุ้มครองเด็ก  >  สาระสำคัญ
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

เอื้ออาทร ร่วมคุ้มครองเด็ก

   
 

 

การคุ้มครองเด็ก หมายถึง การป้องกันและปกป้องเด็กจากความรุนแรง การถูกแสวงหาประโยชน์ การละเลยทอดทิ้ง หรือ รูปแบบการกระทำต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อร่างกายและจิตใจ การพัฒนา และศักดิ์ศรีของเด็ก ข้อมูลสนับสนุน >>

   

การคุ้มครองเด็กไม่ใช่เรื่องภายในครอบครัวเท่านั้น เราทุกคนมีหน้าที่สอดส่องดูแล และคุ้มครองเด็กในครอบครัวและในชุมชน เพื่อให้เด็กมีความปลอดภัย หากพบเห็นการล่วงละเมิดเด็ก การละเลยทอดทิ้งเด็ก การแสวงประโยชน์จากเด็ก การค้าเด็ก หรือการปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบอื่นๆ กรุณาแจ้งศูนย์ประชาบดี หมายเลขโทรศัพท์ 1300 หรือศูนย์พึ่งได้ 1669 ผู้ที่แจ้งเหตุด้วยเจตนาดีจะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายด้วย ข้อมูลสนับสนุน >>

   

การละเมิดทางเพศมีโอกาสเกิดขึ้นกับเด็กทั้งหญิงและชาย เด็กส่วนใหญ่รู้จักผู้ละเมิด ดังนั้น ผู้ใหญ่ต้องทำให้เด็กเข้าใจว่าพวกเขาไม่ใช่คนผิด และสร้างความไว้วางใจเพื่อให้เด็กสามารถบอกปัญหาต่างๆได้
ข้อมูลสนับสนุน >>

   

เด็กทุกคนควรเติบโตในสภาพแวดล้อมของครอบครัว ถ้าครอบครัวไม่สามารถดูแลเด็กได้ รัฐควรพยายามใช้ทุกมาตรการ เพื่อให้การช่วยเหลือ แก้ไขอุปสรรคต่างๆ ให้เด็กได้อยู่กับครอบครัว
ข้อมูลสนับสนุน >>

   

เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะมีชื่อ และสัญชาติใดสัญชาติหนึ่ง การจดทะเบียนเกิดช่วยให้เด็กได้รับสิทธิทางการศึกษา การรักษาพยาบาล การบริการทางกฎหมาย หรือบริการทางสังคมอื่นๆ ข้อมูลสนับสนุน >>

   

การใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ถือว่าผิดกฎหมาย เด็กควรได้รับการคุ้มครองจากการใช้แรงงานที่เป็นอันตราย การทำงานไม่ควรขัดขวางการเรียนของเด็ก ข้อมูลสนับสนุน >>

   

เด็กจะมีความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ถ้าระบบการคุ้มครองไม่เข้มแข็ง เช่น ระบบการศึกษา ระบบเงินช่วยเหลือ และโอกาสในการทำงานของผู้ปกครอง ฯลฯ รัฐ องค์กรเอกชนและครอบครัว มีหน้าที่ป้องกันการค้าเด็ก และช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ เพื่อให้เขาได้กลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชน ถ้าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก ข้อมูลสนับสนุน >>

   

ครอบครัว ชุมชน สังคม ควรให้โอกาสเด็กที่เคยกระทำผิด และได้รับการฟื้นฟู เยียวยา และกลับคืนสู่สังคม ข้อมูลสนับสนุน >>

   

เด็กทุกคนควรได้รับข้อมูลที่เหมาะสมกับวัย เรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเองจากการล่วงละเมิด ความรุนแรง และการถูกแสวงประโยชน์ มีสิทธิที่จะบอกสิ่งที่ตัวเองต้องการ และร่วมตัดสินใจในสิ่งที่เกี่ยวกับตัวของพวกเขาเอง ข้อมูลสนับสนุน >>