หน้าหลัก   >  เอื้ออาทร ร่วมคุ้มครองเด็ก  >  ความสำคัญ
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

เอื้ออาทร ร่วมคุ้มครองเด็ก

   
 

 
 
© UNICEF Thailand/2007/Few
เรามักจะเห็นข่าวเกี่ยวกับการละเมิดเด็กตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือในโทรทัศน์ แต่ทราบหรือไม่ว่า ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กมีขอบเขตที่กว้างกว่านั้น และในประเทศไทยปัญหาเหล่านี้น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง  • ทุกๆ ปี มีเด็กประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน ที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนการเกิด นั่นหมายถึง การไม่มีตัวตนทางกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการต่างๆของรัฐ เช่น บริการสุขภาพการศึกษา ฯลฯ และอาจตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการถูกละเมิด และแสวงประโยชน์

  • ปัจจุบันประเทศไทยมีบุคคลไร้สัญชาติอยู่ประมาณ ๒ ล้านคน ในจำนวนนี้ ประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คน

  • ทุกๆ ปี มีเด็กนับพันถูกล่อลวงจากขบวนการค้ามนุษย์ ทั้งที่ถูกส่งมาขายในประเทศไทย และถูกส่งออกไปขายยังต่างประเทศ โดยถูกบังคับให้ขายบริการทางเพศทำงานหนัก หรือเป็นขอทาน

  • ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผู้หญิงและเด็กเกือบ ๒๗,๐๐๐ คน เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ เนื่องจากถูกทำร้าย โดยส่วนใหญ่ถูกละเมิดทางเพศ

  • ตามพื้นที่แนวชายแดน ความรุนแรงจากเหตุการณ์ไม่สงบส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย สภาพจิตใจ และการศึกษาของเด็ก ในบางพื้นที่เด็กอาจมีความเสี่ยงต่อการถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร หรือลูกหาบให้กับกองกำลังติดอาวุธด้วย

  • จำนวนเยาวชนที่กระทำผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉลี่ยในแต่ละวันจะมีเด็กและเยาวชนเกือบ ๓,๐๐๐ คน ต้องอยู่ในสถานพินิจ และอีกประมาณ ๖,๒๗๑ คนอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ซึ่งเด็กเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะถูกละเมิด ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง ใช้ยาเสพติด และติดเชื้อเอชไอวี

  • ในประเทศไทยอายุขั้นต่ำของเด็ก ที่ต้องได้รับโทษหากกระทำผิดกฎหมาย คือ ๑๐ ปี ซึ่งถือว่า เป็นอายุที่น้อยมากในมาตรฐานสากล
การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก จะช่วยให้พ่อแม่ โรงเรียน ชุมชน สามารถช่วยดูแลให้ลูกหลานและเด็กในชุมชนได้รับความปลอดภัยมากขึ้น ทุกคนมีหน้าที่ในการสอดส่องเฝ้าระวัง ปกป้องเด็กจากการถูกกระทำทารุณ การถูกทอดทิ้ง การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก และการถูกแสวงประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ  ควรแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถให้ความช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นเหยื่อได้อย่างทันท่วงที ควรช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกาย  และจิตใจของเด็กให้กลับมาเหมือนเดิม