หน้าหลัก   >  อาหารตามวัย เพื่อลูกเติบโต  >  ข้อมูลสนันสนุน
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

อาหารตามวัย เพื่อลูกเติบโต

 

 
ข้อมูลสนับสนุนสำหรับสาระสำคัญลำดับที่  : 

เด็กเล็กที่เติบโต ดีจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ช่วงตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ ๒ ปี เด็กเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงควรจะได้รับการตรวจสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก วัดความยาว เพื่อเฝ้าระวังการเจริญเติบโตทุก ๑-๓ เดือน ถ้าน้ำหนักตัวไม่เพิ่มขึ้นในเวลา ๒ เดือน อาจมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น

   
 
๑.๑ ติดตามการเจริญเติบโต ถ้าน้ำหนักไม่ขึ้นเลยในระยะ ๒ ถึง ๓ เดือน และส่วนสูงไม่เพิ่มในระยะ ๓ ถึง ๖ เดือน ถือว่าผิดปกติ ทั้งพ่อแม่และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องเอาใจใส่ทันที การเจริญเติบโตของเด็กที่ชะงักลง  อาจมีสาเหตุจากการเจ็บป่วย เบื่ออาหาร หรือขาดการดูแลเอาใจใส่
   
๑.๒ เด็กอายุต่ำกว่า ๒ ปี  ควรได้รับการวัดรอบศีรษะตามเกณฑ์มาตรฐาน
   
๑.๓ อัตราการเจริญเติบโตของเด็กแต่ละคนแต่ละวัยไม่เท่ากัน      จึงจำเป็นต้องมีการติดตามเฝ้าระวัง โดยเฉพาะช่วงปฐมวัย
   
๑.๔ เด็กคนหนึ่งๆ จะเติบโตเร็วช้าไม่เท่ากันในแต่ละวัย โดยเด็กจะเติบโตเร็วในช่วงอายุ ๒ ปีแรก และวัยรุ่น
   
๑.๕ พ่อแม่ควรบันทึกการเจริญเติบโตของลูกลงในสมุดบันทึกสุขภาพ เพื่อติดตามดูการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนัก ส่วนสูง และเส้นรอบศีรษะของลูก ว่าเพิ่มขึ้นตามวัยหรือไม่ ถ้าพบว่าบกพร่องจะได้ดูแลแก้ไขได้ทันท่วงที
 

กราฟแสดงน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ  ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ  และน้ำหนักต่อส่วนสูงของเด็กชาย และ
เด็กหญิง (อายุตั้งแต่แรกเกิด – ๑๘ ปี) สำหรับพ่อแม่ใช้ในการติดตามการเจริญเติบโตของลูก


อายุแรกเกิด – ๒ ปี

   
อายุ ๒-๗ ปี  
   
อายุ ๕-๑๘ ปี  

กราฟแสดงเส้นรอบวงศีรษะของเด็กชาย
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 3-97
กราฟแสดงเส้นรอบวงศีรษะของเด็กหญิง
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 3-97
   


  ถ้าเด็กมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นน้อย หรือเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ควรถามปัญหาต่อไปนี้

  • เด็กกินอาหารพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายหรือไม่ ทั้งจำนวนมื้อและปริมาณอาหาร  เด็กที่เจ็บป่วย หรือพิการต้องการเวลาในการกินนานกว่าเด็กปกติ  อาจต้องการจำนวนมื้อมากขึ้น  เพราะกินได้ครั้งละน้อย  และอาจต้องการคนช่วยป้อน

  • อาหารที่เด็กกินให้พลังงานเหมาะสมหรือไม่  ถ้าได้รับอาหารที่มีพลังงานน้อยเกินไป   น้ำหนักจะน้อย  ควรเพิ่มอาหารให้มากขึ้น  หรือถ้าได้รับอาหารที่มีพลังงานมากเกินไป   ทำให้น้ำหนักตัวเกินเกณฑ์  ควรลดอาหารพวกแป้ง และไขมัน

  • เด็กมีการเจ็บป่วยหรือไม่   ถ้ามีต้องให้เด็กได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม

  • เด็กไม่กินอาหารขณะที่ป่วยหรือไม่ ต้องปรุงประกอบอาหารให้น่ากินสำหรับเด็ก ย่อยง่าย เมื่อเด็กหายป่วยต้องเพิ่มปริมาณและคุณค่าอาหารสำหรับเด็ก

  • เด็กได้รับอาหารจำพวกที่มีธาตุเหล็กและวิตามินเอสูง  ปริมาณเพียงพอหรือไม่    อาหารเหล่านี้ ได้แก่ เนื้อสัตว์  ตับ  ไข่   ผักใบเขียว ฟักทอง  นม 

  • นมที่เด็กดื่มมีคุณค่าเหมาะสมกับความต้องการของเด็กหรือไม่   เด็กควรดื่มนมรสจืดวันละ ๒-๓ แก้ว

  • เด็กมีอาการท้องเสีย หรืออาเจียนบ่อยๆ หรือไม่   อาจมีสาเหตุจากน้ำ และอาหารไม่สะอาด  ทำให้เด็กขาดน้ำและสารอาหาร  จึงเติบโตช้า

  • เด็กมีพยาธิในลำไส้หรือไม่ ถ้าสงสัยควรนำเด็กไปรับการรักษา

  • เด็กขาดผู้ดูแลเอาใจใส่ ปล่อยให้อยู่ตามลำพัง หรือมีเพียงเด็กโตเป็นผู้เลี้ยงดูหรือไม่ เด็กต้องการความรัก  และเอาใจใส่จากพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดู  อย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ

  • เด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกสุขอนามัย  มีอาหาร น้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาด  และใช้ส้วมถูกสุขลักษณะหรือไม่