หน้าหลัก   >  อาหารตามวัย เพื่อลูกเติบโต  >  ความสำคัญ
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

อาหารตามวัย เพื่อลูกเติบโต

   
 

 
 
© UNICEF NYHQ/2009/Estey
อาหารและโภชนาการที่ดีในวัยทารกและเด็กเล็ก เป็นพื้นฐานที่สำคัญของสุขภาพและสติปัญญาที่ดีในระยะยาว ปัจจุบันนี้ เด็กไทยนับล้านคนยังมีปัญหาโภชนาการ ทั้งโรคขาดสารอาหาร โรคอ้วน และนิสัยการกินอาหารที่ไม่เหมาะสม

เด็กที่ขาดสารอาหารจะมีภูมิต้านทานโรคต่ำ จึงเกิดวงจรของการขาดสารอาหารและการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กไทยเจริญเติบโตช้าทั้งด้านร่างกาย
และสมอง หากแม่ตั้งครรภ์ขาดอาหาร หรือเด็กมีภาวะ
ทุพโภชนาการในระยะ ๒ ปีแรก เด็กจะมีการเติบโตและพัฒนาการล่าช้า โดยมีผลเสียต่อเด็กไปตลอดชีวิต พ่อแม่บางคนไม่สามารถเลี้ยงลูกให้แข็งแรงและเติบโตตามวัยได้ เนื่องจากภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ หรือภัยธรรมชาติ เช่น ฝนแล้ง น้ำท่วม ซึ่งเป็นเหตุให้อาหารไม่เพียงพอ เกิดโรคระบาดและยากจนลง ในทางกลับกัน การได้รับอาหารมากเกินทำให้เด็กเป็นโรคอ้วน ซึ่งนำไปสู่โรคแทรกซ้อนมากมาย เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือด เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้อาจป้องกันและแก้ได้ด้วยนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

ถ้าพ่อแม่มีความรู้เรื่องความต้องการสารอาหารของเด็กและการให้อาหารอย่างเหมาะสมตาม “ข้อปฏิบัติการให้อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของทารกและเด็กเล็ก” รู้จักเฝ้าระวังการเติบโต น้ำหนักตัว และส่วนสูงตามวัย รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและรัฐบาล ให้นำความรู้นั้นไปปฏิบัติ ก็สามารถเลี้ยงดูลูกให้เจริญเติบโตได้เต็มที่