หน้าหลัก   >  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย  >  ข้อมูลสนันสนุน
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย

 

 
ข้อมูลสนับสนุนสำหรับสาระสำคัญลำดับที่  : 

ทุกครอบครัวต้องมีการวางแผนชีวิตครอบครัวร่วมกัน ไปรับการตรวจสุขภาพคู่สมรส และรับคำปรึกษาก่อนที่จะมีการตั้งครรภ์ และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ ทันทีที่รู้ว่ามีการตั้งครรภ์ ครอบครัวต้องพาแม่ตั้งครรภ์ไปฝากครรภ์ ก่อนอายุครรภ์ ๑๒ สัปดาห์ เพื่อประเมินภาวะเสี่ยง และป้องกันความผิดปกติที่เป็นอันตรายต่อแม่และเด็กในครรภ์ สนับสนุนให้แม่ตั้งครรภ์ได้รับการเอาใจใส่ดูแล พาไปรับการตรวจครรภ์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการวางแผนการคลอดและการเลี้ยงดูลูกแรกเกิด

   
 
๑.๑
© UNICEF-Thailand
ครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุข ต้องมีการวางแผนชีวิตครอบครัวร่วมกัน โดยเฉพาะการวางแผนการตั้งครรภ์ ทำให้ครอบครัวมีบุตรเมื่อพร้อมทั้งด้านสุขภาพ และด้านเศรษฐกิจสังคม ซึ่งหมายถึง ทั้งพ่อและแม่มีวุฒิภาวะทางร่างกาย และจิตใจ ปรับตัวร่วมกันเป็นครอบครัว มีการประกอบอาชีพ มีรายได้และเวลาที่สามารถช่วยกันเลี้ยงดูลูกให้สมบูรณ์แข็งแรงและมีคุณภาพได้ 
๑.๒ การวางแผนชีวิตครอบครัว และรับการตรวจสุขภาพก่อนสมรส และก่อนการตั้งครรภ์ ช่วยให้คำปรึกษาแนะแนวทางปฏิบัติ เพศสัมพันธ์และการคุมกำเนิดที่ปลอดภัย การตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ช่วยคัดกรองโรคที่ติดต่อทางพันธุกรรม เช่น โรคหรือพาหะภาวะโลหิตจาง ธาลัสซีเมีย หรือ ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น  ตับอักเสบ บี กามโรค เอดส์ หากพบโรคหรือภาวะที่ทำให้แม่และลูกเป็นอันตราย หรือมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ จะได้หาทางแก้ไขและป้องกันปัญหาได้