หน้าหลัก   >  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย  >  สาระสำคัญ
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย

   
 

 

ทุกครอบครัวต้องมีการวางแผนชีวิตครอบครัวร่วมกัน ไปรับการตรวจสุขภาพคู่สมรส และ รับคำปรึกษาก่อนที่จะมีการตั้งครรภ์ และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ ทันทีที่รู้ว่ามีการตั้งครรภ์ ครอบครัวต้องพาแม่ตั้งครรภ์ไปฝากครรภ์ ก่อนอายุครรภ์๑๒ สัปดาห์ เพื่อประเมินภาวะเสี่ยง และป้องกันความผิดปกติที่เป็นอันตรายต่อแม่และเด็กในครรภ์ สนับสนุนให้แม่ตั้งครรภ์ได้รับการเอาใจใส่ดูแล พาไปรับการตรวจครรภ์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการวางแผนการคลอดและการเลี้ยงดูลูกแรกเกิด ข้อมูลสนับสนุน >>

   

แม่ตั้งครรภ์ และสามี ตลอดจนญาติในครอบครัว จำเป็นต้องรู้จักอาการที่เป็นสัญญาณอันตรายต่อแม่และเด็กในระยะตั้งครรภ์และคลอด เพื่อจะได้วางแผนปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และขอรับการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดปัญหาขึ้น รวมทั้งวางแผนการคลอด และการดูแลทารกแรกเกิด ข้อมูลสนับสนุน >>

   

อันตรายจากการตั้งครรภ์และการคลอดจะลดลง ถ้าแม่ไปฝากครรภ์ตั้งแต่เริ่มรู้ว่าตั้งครรภ์และไปรับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอตามกำหนดอย่างน้อย ๕ ครั้ง จากบุคลากรทางการแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับการฝึกอบรมให้เข้าใจ สามารถดูแลตรวจรักษาและแนะนำแม่ตั้งครรภ์ ช่วยเหลือการคลอด ดูแลแม่หลังคลอด และดูแลทารกแรกเกิดอย่างมีคุณภาพ ข้อมูลสนับสนุน >>

   

แม่ตั้งครรภ์ทุกคนต้องการอาหาร การพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจเพิ่มขึ้น และต้องการการดูแลเอาใจใส่ด้านจิตใจ และความช่วยเหลือจากสามีและบุคคลรอบข้างตลอดระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดข้อมูลสนับสนุน >>

   

แม่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยง บุหรี่ สุรา สิ่งเสพติด สารพิษ มลภาวะ ระวังการเกิดอุบัติเหตุและการถูกทำร้ายร่างกาย ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อตัวแม่และลูกในครรภ์ ข้อมูลสนับสนุน >>

   

หญิงที่มีสุขภาพแข็งแรง มีภาวะโภชนาการดี ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีตั้งแต่วัยเด็กและวัยรุ่น และได้รับการศึกษา ทำให้รู้จักเลือกคู่ครอง มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย มีความรับผิดชอบ เมื่อตั้งครรภ์และคลอดจะมีปัญหาน้อยกว่า ข้อมูลสนับสนุน >>

   

หญิงทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับบริการสุขภาพ โดยเฉพาะระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด และหลังคลอด บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ต้องให้บริการที่มีคุณภาพ ด้วยความนับถือในสิทธิของผู้หญิงทุกคน รวมทั้งสนับสนุนให้เข้าถึงสวัสดิการ และบริการทางสังคม ที่จำเป็นจากภาครัฐ และเอกชน
ข้อมูลสนับสนุน >>