หน้าหลัก   >  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย  >  ความสำคัญ
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย

   
 

 
 
© UNICEF Thailand/2009/Athit
ทุกวันนี้ ในโลกยังมีผู้หญิงเสียชีวิต จากปัญหาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์  และการคลอด และมีอีกนับหมื่นๆ คนที่ประสบภาวะแทรกซ้อน สำหรับประเทศไทย โดยเฉลี่ยผู้หญิงเสียชีวิตจากการตั้งครรภ์และการคลอด วันละ ๑-๒ คน  มีแม่และเด็กจำนวนมากเจ็บป่วยรุนแรงถึงพิการ จากสาเหตุส่วนใหญ่ที่ป้องกันได้

อันตรายจากการตั้งครรภ์และการคลอดลูกจะลดลงได้ เมื่อผู้หญิงมีสุขภาพแข็งแรง และมีภาวะโภชนาการดีตั้งแต่ก่อน
ตั้งครรภ์ มีการตั้งครรภ์เมื่อพร้อม (Planned pregnancy) ไปรับการตรวจสุขภาพเร็วที่สุดตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ภายใน ๘-๑๒ สัปดาห์ รับการตรวจครรภ์เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ ฝากครรภ์อย่างน้อย ๕ ครั้ง เข้ารับการดูแลช่วยคลอดจากแพทย์ พยาบาลผดุงครรภ์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ผ่านการฝึกอบรม
นอกจากนั้น ทั้งแม่และลูกจำเป็นต้องได้รับการดูแลใกล้ชิดในช่วง ๔๘  ชั่วโมงหลังคลอด และได้รับการตรวจสุขภาพหลังคลอด ๖ สัปดาห์  ทั้งนี้ ครอบครัวโดยเฉพาะสามีจะต้องให้ความเอาใจใส่ดูแล ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ ตลอดระยะตั้งครรภ์ การพาไปคลอด และในระยะหลังคลอด ช่วยดูแลความเป็นอยู่ อาหารการกินและสุขภาพของทั้งแม่และลูก

รัฐบาลและองค์กรท้องถิ่น มีหน้าที่จัดบริการสุขภาพแก่แม่ตั้งครรภ์ ดูแลสุขภาพในช่วงคลอดและหลังคลอด โดยฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ พัฒนาคุณภาพของบริการ ตลอดจนจัดระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ สำหรับกรณีที่มีปัญหาหรือมีความเสี่ยงโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ชุมชนสามารถสร้างความตระหนักร่วมกันเกี่ยวกับความสำคัญของการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับแม่ตั้งครรภ์ นายจ้างและผู้ร่วมงานเอื้อเฟื้อช่วยปรับหน้าที่การงาน จัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม ตลอดจนให้สิทธิประโยชน์ในการลาไปรับการตรวจ ลาคลอดตามสิทธิที่พึงมีด้วย เมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกัน ลูกเกิดรอดอย่างมีคุณภาพ แม่ปลอดภัยแข็งแรงเป็นกำลังสำคัญในครอบครัว ชุมชนและสังคมโดยรวม