หน้าหลัก   >  อย่าให้ยุงกัด  >  สาระสำคัญ
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

อย่าให้ยุงกัด

   
 

 

ทุกคนโดยเฉพาะเด็ก และหญิงตั้งครรภ์ ควรได้รับการป้องกันมิให้ถูกยุงกัดทั้งในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน ข้อมูลสนับสนุน >>

   

ทุกคนในครอบครัวและชุมชน ต้องช่วยกันกำจัดยุง ลูกน้ำ และดูแลสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทั้งในบ้าน บริเวณรอบบ้าน และในชุมชน ข้อมูลสนับสนุน >>

   

เมื่อสงสัยว่าจะเป็นไข้มาลาเรียควรไปรับการตรวจที่โรงพยาบาล หรือสถานบริการสาธารณสุข และเมื่อตรวจพบว่าเป็นไข้มาลาเรีย ควรได้รับการรักษาจนครบตามกำหนด ทั้งนี้ ในระยะพักฟื้น ผู้ป่วยควรได้รับอาหารและน้ำที่เพียงพอ ข้อมูลสนับสนุน >>

   

เด็กที่มีไข้สูง ๓-๔ วัน มีจุดเลือดออก อาเจียนและซึม อาจเป็นไข้เลือดออก ถ้ามีไข้ ผื่นขึ้น และปวดข้อปวดกระดูก อาจเป็นโรคชิกุนกุนยา ควรได้รับการดูแลใกล้ชิดและพาไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเพื่อรับการตรวจรักษาอย่างเหมาะสมทันท่วงที ข้อมูลสนับสนุน >>

   

เด็กที่มีอาการไข้ ปวดหัว อาเจียน ซึม และหรือชัก อาจเป็นไข้สมองอักเสบ ควรได้รับการตรวจรักษาอย่างเหมาะสมทันท่วงที ข้อมูลสนับสนุน >>