หน้าหลัก   >  อย่าให้ยุงกัด  >  ความสำคัญ
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

อย่าให้ยุงกัด

   
 

 

© NICFD/2004/Sureerat & Sophida
ปัจจุบันประเทศไทยยังประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อหลายชนิดที่มียุงเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน ได้แก่ ไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก และไข้สมองอักเสบ ซึ่งเป็นอันตรายถึงตายได้ จึงเป็นสาเหตุที่เด็กเจ็บป่วย พิการ หรือเสียชีวิตปีละมากๆทั้งที่เป็นโรคซึ่งสามารถป้องกันได้ ดังนั้น ทุกคนจึงต้องรับผิดชอบ ร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันไม่ให้ยุงกัด และควบคุมโรคด้วยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

ไข้มาลาเรีย
หรือจับไข้หนาวสั่น เกิดจากการถูกยุงก้นปล่องที่มีเชื้อมาลาเรียกัด ในประเทศไทยพบมากในท้องที่ตามป่าเขาและชายแดน ซึ่งพบว่า เป็นสาเหตุการตายของเด็ก และการเติบโตไม่สมวัย ส่วนในหญิงตั้งครรภ์มักมีอาการรุนแรงมีภาวะโลหิตจางมากอาจแท้ง หรือถึงแก่ชีวิตได้

ไข้เลือดออก และโรคชิกุนกุนยา เกิดจากการถูกยุงลายที่มีเชื้อไวรัสกัด พบมากในชุมชนที่มีคนอยู่หนาแน่นทั้งในเขตเมืองและชนบท  

ไข้สมองอักเสบ  อาการรุนแรงถึงขั้นสมองพิการอย่างถาวรและเสียชีวิตได้ เกิดจากการถูกยุงรำคาญที่มีเชื้อไวรัสแจแปนนีสบีกัด พบได้ในชนบทที่มีไร่นาและการเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู วัว ควาย  

เราจะลดอัตราการเจ็บป่วยและการตายจากโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรคได้โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรท้องถิ่น  ชุมชน  และภาคเอกชน   โดยการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม   กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบ้านเรือน และในชุมชน    ตลอดจนการใช้มุ้งลวด และหรือมุ้งกันยุง