หน้าหลัก   >  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี  >  ข้อมูลสนันสนุน
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี

   
 
 
ข้อมูลสนับสนุนสำหรับสาระสำคัญลำดับที่  : 

การพาลูกเข้าโรงเรียนในชั้นประถมศึกษาตามเวลาที่ควรคืออายุ ๖ ปี เป็นสิ่งสำคัญ เพราะทำให้เด็กมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เด็กจำเป็นที่จะได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ ครู ผู้เลี้ยงดูและชุมชน

   
 
๕.๑ การวางรากฐานคุณลักษณะที่ดีให้แก่ลูกตั้งแต่แรกเริ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ๓ ปีแรกของชีวิต มีความสำคัญ พ่อแม่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างวินัย และความรับผิดชอบ สร้างเสริมให้ลูกประสบความสำเร็จในการศึกษา การงานและการดำเนินชีวิตในอนาคต
   
๕.๒ ความสามารถในการเรียนรู้  การทำงาน  การควบคุมอารมณ์ และความประพฤติ ขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่ของสมอง หากจะให้ลูกมีสมองดีและร่างกายจิตใจพัฒนาได้เต็มที่ต้องให้แม่มีสุขภาพดี พ่อแม่มีลูกเมื่อพร้อม แม่ตั้งครรภ์ได้รับการดูแลสุขภาพ อาหารเพียงพอ  คลอดปลอดภัย  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่  และอาหารตามวัยที่มีคุณค่าเพียงพอ

นอกจากนั้น พ่อแม่ต้องเลี้ยงดูลูกด้วยความรักและเอาใจใส่ ป้องกันโรคและอันตราย  รวมทั้งให้เด็กได้มีประสบการณ์เรียนรู้ที่เหมาะสม โดยเฉพาะช่วง ๓-๔ ปีแรกของชีวิต
   
๕.๓ เด็กแต่ละคนมีลักษณะพื้นอารมณ์และความถนัดต่างกันและเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้นก็จะมีการเรียนรู้ การคิด การพูด และการแสดงออกที่ต่างจากเดิม พ่อแม่จึงต้องคอยสังเกตติดตาม เพื่อจะได้เข้าใจลูก ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการอบรมเลี้ยงดูให้เหมาะสม
   
๕.๔
© UNICEF-Thailand/2009/Estey
เด็กมีความใฝ่รู้ตามธรรมชาติ และต้องการโอกาสเรียนรู้ตามระดับความสามารถในแต่ละวัยเปลี่ยนไปตามลำดับขั้น พ่อแม่จึงควรให้โอกาส  จัดสถานที่และสิ่งที่ปลอดภัยให้ลูกได้ สำรวจ เรียนรู้จากประสาทสัมผัส การลองกระทำ การเล่น และ
แบบอย่าง ตลอดจนการพูดคุยสื่อภาษากับลูก ชี้ชวนให้เกิดความสนใจและสนุกกับการเรียนรู้ แต่ไม่เร่งรัดให้ลูกเรียนรู้ก่อนลูกจะพร้อม เช่น การกระตุ้นเด็กในครรภ์ การบังคับให้ ท่องจำ อ่านเขียน
คิดเลข ในช่วงปฐมวัย เป็นต้น
๕.๕ ผลการวิจัยระยะยาว พบว่า เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรัก มีความผูกพันที่มั่นคงกับพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูในช่วง ๓ ปีแรกของชีวิต   มีแนวโน้มที่จะใฝ่ดี มีความหวังและศรัทธาในชีวิต มีความมานะพยายามพัฒนาตนเองตลอดชีวิต ไม่ท้อแท้ หรือถูกชักจูงไปในทางเสื่อมที่เป็นพิษภัย ไม่ทำลายคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
   
๕.๖ ลูกแต่ละคนจะต้องการความสนใจ ความใกล้ชิด และเวลาที่ทำกิจกรรมร่วมกับพ่อแม่อย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ  ๓ ปี ก่อนที่เขาจะเกิดความมั่นใจพอที่จะไปเล่นและเรียนรู้ด้วยตนเองจากเพื่อนเด็กๆ จากผู้ใหญ่คนอื่นๆได้ดีขึ้น ครอบครัวจึงควรเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเลี้ยงดูเด็กก่อนมีลูก และควรเว้นช่วงห่างของการมีบุตรคนต่อไปประมาณ ๒ ปี และส่งเสริมให้ลูกได้รับการศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

© Baansalaya
 
© Baansalaya