หน้าหลัก   >  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี  >  ข้อมูลสนันสนุน
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี

   
 
 
ข้อมูลสนับสนุนสำหรับสาระสำคัญลำดับที่  : 

เด็กเรียนรู้ที่จะประพฤติตนตามแบบอย่างพฤติกรรมของพ่อแม่ ผู้คนที่อยู่ใกล้ชิดและเลียนแบบสิ่งที่พบเห็นบ่อยๆ

   
 
๔.๑ เด็กเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น โดยการเฝ้ามองและเลียนแบบบุคคลที่อยู่รอบข้างกับสิ่งที่พบเห็น เด็กเรียนรู้อย่างรวดเร็วว่า พฤติกรรมใดเป็นที่ยอมรับและพฤติกรรมใดไม่เป็นที่ยอมรับ
   
๔.๒ แบบอย่างพฤติกรรมของผู้ใหญ่และเด็กที่โตกว่ามีอิทธิพลมากที่สุดในการสร้างลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ และการแสดงออกของเด็กมากกว่าคำสั่งสอน ถ้าพ่อแม่ตะโกนใส่กัน เด็กก็จะเลียนแบบ  ถ้าพ่อแม่มีน้ำใจ เมตตาและรับฟังซึ่งกันและกัน ดูแลผู้อื่น เด็กก็จะทำตามเช่นกัน
   
๔.๓
© UNICEF-Thailand
เด็กชอบเล่นสมมติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างจินตนาการ พ่อแม่ และผู้เลี้ยงดูควรสนับสนุนให้ได้เล่นสวมบทบาทให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในพฤติกรรมของคนอื่นๆ และบทบาททางสังคม
ต่าง ๆ