หน้าหลัก   >  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี  >  ข้อมูลสนันสนุน
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี

   
 
 
ข้อมูลสนับสนุนสำหรับสาระสำคัญลำดับที่  : 

การสนับสนุนให้เด็กสำรวจและเล่นกับผู้คนและสิ่งรอบตัวที่ปลอดภัย จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ และมีพัฒนาการรอบด้านอย่างสมดุล ทั้งด้านจิตใจ สังคม ร่างกาย และสติปัญญา

   
 
๓.๑ เด็กชอบเล่นเพราะรู้สึกสนุก ในขณะเดียวกันการเล่นช่วยทำให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้ ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น และพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง   เด็กเรียนรู้โดยพยายามทำสิ่งต่างๆ ฝึกการสังเกตเปรียบเทียบ การตั้งคำถาม และการทำสิ่งที่แปลกใหม่ท้าทาย  การเล่นเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้ ซึ่งเด็กทำโดยสมัครใจที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษา   ความคิด  การวางแผน  การจัดการ  การตัดสินใจของเด็ก และฝึกการแก้ปัญหา การเล่นและการกระตุ้นให้เด็กมีการตอบสนอง เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและเด็กที่เจ็บป่วย
   
๓.๒
© UNICEF-Thailand
เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย ต้องการโอกาสเหมือนๆ กัน เล่นและมีปฎิสัมพันธ์กับบุคคลภายในครอบครัว การเล่นกับพ่อบ่อยๆ ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างพ่อกับลูก ทั้งยังช่วยให้เด็กเรียนรู้   บทบาทและลักษณะที่แตกต่างระหว่างพ่อกับแม่
๓.๓ ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดควรช่วยให้เด็กทำในสิ่งที่เริ่มจากง่ายไปหายากตามลำดับตามกำลังของเด็ก โดยพูดกับเด็กอย่างชัดเจน จัดหาสิ่งที่ปลอดภัยให้เด็กเล่น ทั้งนี้ผู้ใหญ่ควรจะติดตามดูแลการเล่นของเด็กอย่างใกล้ชิด จะได้เล่นกับเด็กอย่างเหมาะสม อาจจะแนะนำวิธีใหม่ๆให้โดยไม่ออกคำสั่งให้เด็กทำตาม หรือทำแทนเด็กไปเสียทั้งหมด
   
๓.๔ เมื่อเด็กเล็กๆ ยืนยันที่จะทำอะไรเองโดยไม่ต้องการความช่วยเหลือ ผู้ใหญ่จะต้องอดทนคอยดูให้เด็กทำเอง ตราบเท่าที่เด็กมีความปลอดภัย เด็กจะเรียนรู้ได้ดีจากการกระทำด้วยตนเองจนประสบความสำเร็จ  ความภูมิใจที่เกิดจากความสำเร็จหรือแก้ปัญหาด้วยตนเอง  ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและทำให้มีกำลังใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค นับว่าเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของเด็ก พ่อแม่ควรสนับสนุนชี้นำให้ลูกหัดช่วยเหลือตนเองในการเล่นและการทำกิจวัตรประจำวัน โดยให้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของครอบครัวและชุมชน ตามกำลังความสามารถของเด็ก 
   
๓.๕ เด็กทุกคนต้องการเล่นสิ่งของที่หลากหลายและที่หาได้ง่ายเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก อาจเป็นของเล่นที่หาได้จากธรรมชาติและของใช้ในบ้าน ได้แก่ น้ำ ทราย ดิน ก้อนหิน  กล่องกระดาษ  ชิ้นไม้บล็อกรูปทรงต่างๆ หม้อ  ฝาหม้อ ชาม ช้อน เป็นต้น  เป็นสิ่งของที่เด็กเล่นได้ดีพอกันกับของเล่นที่ต้องไปซื้อหามา 
   
๓.๖ เด็กมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาตามระดับพัฒนาการ และเด็กจะมีความสามารถใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอ  ผู้เลี้ยงดูจึงควรติดตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เพื่อจะได้มีความเข้าใจและตอบสนองต่อเด็กได้ถูกจังหวะ เป็นการเสริมสร้างให้เด็กมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าได้ดียิ่งขึ้น

© Baansalaya
 
© Baansalaya