หน้าหลัก   >  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี  >  ข้อมูลสนันสนุน
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี

   
 
 
ข้อมูลสนับสนุนสำหรับสาระสำคัญลำดับที่  : 

การเอาใจใส่อบรมเลี้ยงดูที่เด็กได้รับในช่วง ๘ ปีแรกของชีวิต โดยเฉพาะ ในช่วง ๓ ปีแรก มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพของเด็กตลอดชีวิต

 
๑.๑
๑.๒
© NICFD/2009/Thirata
การให้เวลาดูแลเอาใจใส่เด็ก ด้วยความรักความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอ โดยสังเกตท่าที สัมผัสอย่างอ่อนโยน พูดคุยโต้ตอบ และเล่นกับเด็ก เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ

เด็กชายและเด็กหญิงต่างมีความต้องการพื้นฐานเหมือนกัน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ต่างมีความสามารถในการเรียนรู้ และมีความต้องการที่จะได้รับความรัก ความสนใจ ความเข้าใจ และการยอมรับ    เหมือนกัน
๑.๓ เด็กที่เจ็บป่วยบ่อยๆ ซีด ขาดสารอาหาร จะมีอาการตื่นกลัวง่าย หงุดหงิด งอแง ขาดความสนใจต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ค่อยเล่น  มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับบุคคลรอบข้างน้อยกว่าปกติ เด็กเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากผู้เลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด ให้ได้รับอาหารที่เพียงพอ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าสนใจ
   
๑.๔ เด็กแต่ละคนมีลักษณะพื้นอารมณ์และความถนัดต่างกัน เมื่อมีอายุเพิ่มขึ้นก็จะมีการเรียนรู้ การคิด การพูด และการแสดงออกที่เปลี่ยนไปจากเดิม เด็กเล็กๆ มีความรู้สึกจริงจังและมักแสดงอารมณ์ออกมาแรงๆ โดยเฉพาะเมื่อถูกขัดใจหรือคับแค้นใจที่ทำสิ่งต่างๆ ไม่ได้ตามต้องการ  เด็กๆ มักหวาดกลัวคนแปลกหน้า ความมืด และสถานที่ไม่คุ้นเคย  จึงมีปฏิกิริยาต่างๆ เช่น ร้องไห้ ดิ้นรน ไม่ฟังเหตุผล
   
๑.๕ หากการแสดงอารมณ์ของเด็กทำให้ถูกหัวเราะเยาะ ถูกทำโทษรุนแรง หรือถูกเพิกเฉยไม่มีผู้ใดเข้าใจ เด็กอาจเติบโตขึ้นเป็นบุคคลขี้อาย ไร้ความสามารถที่จะแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม
   
๑.๖ พ่อแม่ควรติดตาม สังเกตเพื่อจะได้เข้าใจความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรมของเด็ก ทำให้ตนเองสามารถยับยั้งชั่งใจ เลือกใช้วิธีที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก โดยไม่ต้องใช้ความรุนแรง เป็นการช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะควบคุมการแสดงออกของอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม  และเติบโตขึ้นอย่างมีความสุขและมีความมั่นคงทางจิตใจ
   
๑.๗ การลงโทษเด็กที่กระทำผิดด้วยการตีหรือทำร้ายร่างกายถือเป็นการกระทำทารุณ ซึ่งมีผลเสียต่อพัฒนาการของเด็ก การถูกทำโทษทางกายอย่างรุนแรงจากผู้ที่กำลังโกรธ จะทำให้เด็กเติบโตเป็นคนที่ใช้ความรุนแรงกระทำต่อผู้อื่น  ดังนั้น พ่อแม่จึงควรสั่งสอนลูกให้รู้ถูกผิด ด้วยหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน มีเหตุผลเสมอต้นเสมอปลาย อธิบายให้ลูกเกิดความเข้าใจและลงโทษโดยไม่ใช้ความรุนแรง  เมื่อลูกทำสิ่งที่ดีงามก็ให้กำลังใจ แสดงความชื่นชม จะทำให้ลูกไม่สับสน เรียนรู้ที่จะเลือกว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำ สามารถแก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องใช้ความรุนแรง ทำให้เติบโตขึ้นเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชน
   
๑.๘ พ่อแม่ และสมาชิกในครอบครัวที่ร่วมกันเลี้ยงดูเด็กอย่างสม่ำเสมอ จะสนิทสนมและผูกพันกับเด็กก่อ ให้เกิดความรักและเอื้ออาทรต่อกัน ถือเป็นการสร้างเสริมพื้นฐานที่มั่นคงทางจิตใจและบุคลิกภาพให้กับเด็ก พ่อมีบทบาทสำคัญต่อลูกชายและลูกสาว ในด้านดูแลความเป็นอยู่ ให้การศึกษา ให้การดูแลสุขภาพ เป็นแบบอย่างและเป็นหลักประกันของความมั่นคง ปลอดภัยให้กับลูก พ่อจึงเป็นกำลังสำคัญในการอบรมเลี้ยงดูลูก โดยเฉพาะเมื่อแม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ หรือให้นมลูกคนเล็ก

© Baansalaya
 
© Baansalaya
© Baansalaya