หน้าหลัก   >  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี  >  สาระสำคัญ
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี

   
 
 


การเอาใจใส่อบรมเลี้ยงดูที่เด็กได้รับในช่วง ๘ ปีแรกของชีวิต โดยเฉพาะ ในช่วง ๓ ปีแรก มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพของเด็กตลอดชีวิต ข้อมูลสนับสนุน >>

   

เด็กเรียนรู้อย่างรวดเร็วได้ตั้งแต่แรกเกิด เด็กจะเติบโตและเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอจากพ่อแม่และคนที่รักและห่วงใย มีประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีจากคนและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับได้รับอาหารที่เหมาะสมพอเพียง และการดูแลสุขภาพ ข้อมูลสนับสนุน >>

   

การสนับสนุนให้เด็กสำรวจและเล่นกับผู้คนและสิ่งรอบตัวที่ปลอดภัย จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ และมีพัฒนาการรอบด้านอย่างสมดุล ทั้งด้านจิตใจ สังคม ร่างกาย และสติปัญญา ข้อมูลสนับสนุน >>

   

เด็กเรียนรู้ที่จะประพฤติตนตามแบบอย่างพฤติกรรมของพ่อแม่ ผู้คนที่อยู่ใกล้ชิดและเลียนแบบสิ่งที่พบเห็นบ่อยๆ ข้อมูลสนับสนุน >>

   

การพาลูกเข้าโรงเรียนในชั้นประถมศึกษาตามเวลาที่ควรคืออายุ ๖ ปี เป็นสิ่งสำคัญ เพราะทำให้เด็กมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เด็กจำเป็นที่จะได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ ครู ผู้เลี้ยงดูและชุมชน
ข้อมูลสนับสนุน >>

   

พ่อแม่และผู้เลี้ยงดู ควรทราบว่า พฤติกรรมใดเป็นสัญญาณเตือนภัยถึงพัฒนาการที่ล่าช้าหรือผิดปกติ จะได้รีบตรวจพบปัญหาและแก้ไขอย่างทันท่วงที ข้อมูลสนับสนุน >>