หน้าหลัก   >  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี  >  ความสำคัญ
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี

   
 
 

© NICFD/Nittaya
พัฒนาการของเด็กหมายถึงการเปลี่ยนแปลงความสามารถที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เด็กเติบโตตามวัยโดยมีทิศทางที่ทำให้ ร่างกายแข็งแรง สดชื่นแจ่มใส จิตใจมั่นคงอารมณ์ดี ปรับตัวเข้าสังคม สื่อสารได้และพร้อมที่จะเรียนรู้

ช่วงแรกของชีวิต มีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดคุณภาพของคน โดยเฉพาะตั้งแต่ระยะอยู่ในครรภ์มารดาจนถึงอายุ ๕ ปี เพราะมีการสร้างรากฐานของอนาคตซึ่งรวมทั้ง สุขภาพ ความสุข การเจริญเติบโต และพัฒนาการ การเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การงาน ความเป็นอยู่ ในครอบครัวและชุมชน หรือในภาพรวมตลอดชีวิต

ผลการศึกษาวิจัยยืนยันว่าสมองของมนุษย์เติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็วที่สุดในช่วงปฐมวัย(ก่อนอายุ ๖ ปี) โดยเฉพาะ๓ปีแรกมีความสำคัญที่สุดในการปรับแต่งโครงสร้างของสมอง ประสบการณ์การเรียนรู้จากคนและสิ่งแวดล้อม ของเด็กในช่วงแรกนี้มีความหมายมากต่อการพัฒนาสมอง เป็นรากฐานสำคัญของการจัดระเบียบเซลล์ประสาท วงจรประสาท และการทำหน้าที่ของสมองตลอดชีวิต สิ่งเหล่านี้จึงมีผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้รวมทั้งความสามารถในการปรับตัวทางสังคม จิตใจอารมณ์ และคุณธรรมในระยะยาว

ทารกและเด็กเล็กๆจะเรียนรู้ได้เร็วที่สุด ยิ่งกว่าช่วงอื่นใดในชีวิต เด็กต้องการการเอาใจใส่ อบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก สร้างความผูกพันต่อกัน สนับสนุนให้มีประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี พร้อมกับการได้รับอาหารที่ครบถ้วนพอเพียง และการดูแลสุขภาพที่ดี เพื่อพัฒนาความรู้สึกไว้วางใจและความมั่นคง ที่เป็นรากแก้วสำหรับการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองและการเป็นผู้มีความหวังไม่ท้อแท้ง่ายยามเผชิญกับอุปสรรคหรือความยากลำบากในการดำรงชีวิต

เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวและเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ อาหารที่เหมาะสม การศึกษา มีโอกาสได้เล่น และได้รับการปกป้องคุ้มครองจากภยันตราย การถูกคุกคามทำร้าย และการถูกแปลกแยก เด็กควรที่จะมีโอกาสเติบโต และพัฒนาท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาจนเต็มที่ตามศักยภาพของเขา

ดังนั้น พ่อแม่ สมาชิกในครอบครัว ชุมชน ตลอดจนรัฐและสังคม จึงมีหน้าที่สำคัญในการเอาใจใส่ดูแลเด็ก เสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตั้งแต่ปฐมวัย เป็นการวางพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการเสริมสร้างคุณภาพของคนไปตลอดชีวิตให้เป็นคนดีมีคุณธรรม เก่ง มีความสุขและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม ทั้งนี้ ต้องคำนึงว่าเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะพัฒนาเต็มที่ตามศักยภาพของตน ทั้งนี้พ่อแม่ผู้เลี้ยงดูจำเป็นต้องมีความเข้าใจขั้นตอนพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงอายุและแต่ละคนยังมีลักษณะพื้นอารมณ์ที่แตกต่างกันได้ จะได้สามารถตั้งความคาดหมายได้เหมาะสมจริงกับเด็ก และช่วยส่งเสริมเด็กให้มีประสบการณ์และพฤติกรรมที่เหมาะกับการเติบโตและพัฒนาการ เด็กไม่ขาดโอกาสเรียนรู้และไม่ถูกเร่งมากเกินไป