หน้าหลัก   >  ป้องกันการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ  >  ความสำคัญ
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

ป้องกันการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ

   
 

 
 
© UNICEF/2005
เด็กมีสิทธิที่จะอยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและได้รับการปกป้องคุ้มครอง ปัจจัยเสี่ยงต่อการตายจากการบาดเจ็บเหล่านี้ สามารถป้องกันได้ ครอบครัว ชุมชน และหน่วยต่างๆของสังคม มีหน้าที่ในการปกป้องสิทธิความปลอดภัยนี้แก่เด็กและเยาวชน

ทุกปีเด็กทั่วโลกกว่าหนึ่งล้านคน ต้องเสียชีวิตลงจากการบาดเจ็บ อีกหลายสิบล้านคนแม้ไม่เสียชีวิต แต่ต้องได้รับบาดเจ็บรุนแรง ในจำนวนนี้บางรายเกิดความพิการถาวร บางรายมีความเสียหายทางสมองเกิดขึ้น เกือบทุกประเทศทั่วโลกการบาดเจ็บได้กลายเป็นสาเหตุนำการตายและพิการในเด็กที่มีอายุมากกว่า ๑ ปีขึ้นไป

อุบัติเหตุและความรุนแรงเป็นสาเหตุนำการเสียชีวิตในเด็กและเยาวชนไทย แต่ละปีมีเด็กอายุ ๑-๑๔ ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุและความรุนแรงจำนวนกว่า ๓,๓๐๐ รายต่อปี คิดเป็นอัตราการตาย ๒๒/๑๐๐,๐๐๐ รายและเยาวชนอายุ ๑๕-๒๔ ปี จำนวนกว่า ๑๐,๓๐๐ รายต่อปี คิดเป็นอัตราการตาย ๑๐๔/๑๐๐,๐๐๐ ราย

อุบัติเหตุจราจร จมน้ำ และความรุนแรงเป็นเหตุนำสาเหตุอื่นๆ ที่พบได้ตามมาคือ การขาดอากาศรูปแบบต่างๆ กระแสไฟฟ้า ภัยธรรมชาติ สารพิษ ไฟ น้ำร้อนลวก สิ่งของหล่นทับหรือกระแทก ตกจากที่สูง สัตว์กัด

ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๕๒ พบว่าแนวโน้มการตายของเด็กอายุน้อยกว่า ๕ ปี จากการบาดเจ็บลดลง แต่ในเด็กวัยเรียนและ
วัยรุ่นกลับมีแนวโน้มการเสียชีวิตที่สูงขึ้น อุบัติเหตุจราจรเป็นสาเหตุนำการตายในกลุ่มเด็กโตอายุมากกว่า ๑๐ ปี พบว่ามีเด็กอายุ ๑-๑๔ ปี เสียชีวิตจากการจราจรกว่าปีละ ๖๕๐ ราย เยาวชน ๑๕-๒๔ ปี อีกกว่าปีละ ๓,๖๐๐ ราย ในหนึ่งรายของการเสียชีวิตมีอีกกว่า ๑๐ รายที่มีการบาดเจ็บรุนแรงจนเกิดความพิการบางส่วน ทำให้สูญเสียโอกาสในการพัฒนากว่า ๓๖,๐๐๐ รายต่อปี

การจมน้ำเป็นสาเหตุนำการตายในกลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า ๑๐ ปี เด็กอายุ ๑-๑๔ ปี ตายจากการจมน้ำเฉลี่ยปีละ ๑,๕๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๗ ของการตายจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ หรือร้อยละ ๑๖.๙ ของการตายทั้งหมด การตายจากการบาดเจ็บส่วนใหญ่ เกิดขึ้นในบ้าน ละแวกบ้าน หรือ ในชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่