หน้าหลัก   >  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน   >  ข้อมูลสนันสนุน
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน

 

 
ข้อมูลสนับสนุนสำหรับสาระสำคัญลำดับที่  : 

 การให้วัคซีนเป็นเรื่องเร่งด่วน เด็กทุกคนควรได้รับวัคซีนให้ครบตามกำหนด   โดยเฉพาะในห้าปีแรก

   
 
๑.๑ เนื่องจากโรคบางชนิด ได้แก่ วัณโรค ตับอักเสบบี คอตีบ  ไอกรน โปลิโอ และหัด  มักจะเกิดกับเด็กก่อนอายุครบ
๑ ปี  เด็กจึงต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคภายในระยะขวบปีแรก โดยใช้เข็มฉีดยาและอุปกรณ์ใหม่ที่ปลอดเชื้อ
   
๑.๒ วัคซีนบางชนิดจำเป็นต้องให้ซ้ำจนครบชุด จึงจะมีผลดีต่อการสร้างภูมิคุ้มกันโรค
   
๑.๓ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับวัคซีน เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับเด็กในขวบปีแรกมีดังนี้
   
 
  รายการวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิด - อายุ ๑ ปี
  อายุแรกเกิด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค
  ๑ เดือน                   ฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี ซ้ำ ถ้ามารดาเป็น พาหะของโรคนี้
  ๒-๓ เดือน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ  ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที่ ๑
กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ ๑
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี ครั้งที่ ๒
  ๔-๕ เดือน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที่ ๒
กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ ๒
  ๖-๗ เดือน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ครั้งที่ ๓
กินวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ ๓
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี ครั้งที่ ๓
  ๙-๑๒ เดือน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน
   
๑.๔ การฉีดวัคซีนทุกครั้งต้องใช้กระบอกฉีดและเข็มใหม่ที่ปลอดเชื้อเท่านั้น บิดามารดา ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก จะต้องดูให้ผู้ฉีดวัคซีนเปลี่ยนกระบอกฉีดและเข็มใหม่ ส่วนผู้ฉีดวัคซีนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่สะอาดปลอดเชื้อ ใช้กระบอกฉีดและเข็มสะอาดชนิดที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และทิ้งอุปกรณ์กับของเสียต่างๆอย่างปลอดภัยถูกวิธี
   
๑.๕ หลังการฉีดวัคซีน เด็กอาจจะร้องกวน มีไข้หรือมีผื่นตามผิวหนัง ซึ่งเป็นเรื่องปกติ หากมีอาการรุนแรง มีไข้สูง อุณหภูมิร่างกายสูงกว่า ๓๘.๕ องศาเซลเซียส หรือเป็นนานเกิน ๓ วัน ควรพาไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเด็กควรได้รับวัคซีนครั้งต่อๆ ไปตามกำหนด
   
๑.๖ ถ้าเด็กไม่เคยได้รับวัคซีน  หรือได้รับไม่ครบในขวบปีแรกด้วยเหตุใดก็ตาม ต้องให้เด็กได้รับวัคซีนจนครบถ้วนโดยเร็วที่สุด   ตามระยะเวลาห่างแต่ละครั้งตามชนิดวัคซีน