หน้าหลัก   >  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน   >  สาระสำคัญ
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน

   
 

 

การให้วัคซีนเป็นเรื่องเร่งด่วน เด็กทุกคนควรได้รับวัคซีนให้ครบตามกำหนด   โดยเฉพาะในห้าปีแรก
ข้อมูลสนับสนุน >>

   

การให้วัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคจะช่วยป้องกันโรคร้ายได้หลายชนิด   เด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนมีความเสี่ยง ที่จะป่วย เกิดภาวะขาดอาหาร  อาจเกิดความพิการอย่างถาวรและถึงตายได้ ข้อมูลสนับสนุน >>

   

เด็กจำเป็นต้องได้รับวัคซีนบางชนิดซ้ำๆกันเป็นระยะ เพื่อกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้ป้องกันโรคได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และยาวนานมากขึ้น ข้อมูลสนับสนุน >>

   

การให้วัคซีนแก่เด็กที่เจ็บป่วยเล็กน้อย เด็กที่พิการ หรือเด็กที่ขาดอาหารนั้น มีความปลอดภัย
ข้อมูลสนับสนุน >>

   

หญิงทุกคนควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันก่อนมีคู่ครอง หรือก่อนการตั้งครรภ์ไม่น้อยกว่า
๑ เดือน หญิงตั้งครรภ์ทุกคน ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยัก ในคนที่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนอาจต้องการการฉีดกระตุ้น ข้อมูลสนับสนุน >>

   

โรคติดต่อสามารถกระจายได้อย่างรวดเร็วถ้าคนอยู่กันอย่างแออัด ดังนั้น เด็กที่อยู่รวมกันในที่แออัด เช่น  ศูนย์อพยพ ควรได้รับวัคซีนทันที โดยเฉพาะวัคซีนป้องกันหัด ข้อมูลสนับสนุน >>

   

สมุดสุขภาพที่มีตารางบันทึกการฉีดวัคซีนของเด็ก (หรือผู้ใหญ่) เป็นเอกสารสำคัญที่จะต้องนำมาทุกครั้ง ที่มารับวัคซีน และควรเก็บรักษาเป็นประวัติตลอดไป ข้อมูลสนับสนุน >>