หน้าหลัก   >  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน   >  ความสำคัญ
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน

   
 

 

© UNICEF-Thailand
ในอดีตมีโรคติดต่อหลายชนิดที่ทำให้เด็กเจ็บป่วยและตายเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มนุษย์ได้ค้นพบวิธีป้องกันภัยจากโรคเหล่านี้ได้ วิธีหนึ่งที่ได้ผลคือ การให้วัคซีนเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

วัคซีนที่นำมาใช้ในประเทศไทย ได้แก่ วัคซีนป้องกันวัณโรค คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ หัด คางทูม หัดเยอรมัน ไวรัสตับอักเสบบี ไข้หวัดใหญ่ และโรคไข้สมองอักเสบ ซึ่งช่วยลดอัตราการเจ็บป่วย พิการและการตายจากโรคเหล่านี้ได้ปีละมากๆ จนในปัจจุบันโรคติดต่อบางชนิดกำลังถูกกำจัดให้หมดไปจากประเทศ ทั้งนี้เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับวัคซีนดังกล่าว

วัคซีนมีทั้งชนิดฉีดและกิน บางชนิดจำเป็นต้องให้ซ้ำๆ จึงจะช่วยป้องกันโรคได้ผลดี พ่อแม่ทุกคนควรทราบข้อมูลเกี่ยวกับการพาลูกไปรับการตรวจสุขภาพและรับวัคซีน เหตุผลการให้ ให้อะไร เมื่อไร กี่ครั้ง และที่ไหน

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ได้แก่ สถานีอนามัย และโรงพยาบาลทุกแห่ง พ่อแม่จำเป็นต้องพาเด็กไปรับการตรวจสุขภาพและรับวัคซีนตามกำหนดให้ครบถ้วน

อนึ่ง ปัจจุบันมีวัคซีนใหม่ๆหลายชนิดที่ยังไม่อยู่ในตารางการให้วัคซีนสำหรับเด็กในประเทศไทย แต่มีใช้กันแพร่หลายในภาคเอกชนที่ผู้ปกครองต้องจ่ายเงินเอง ซึ่งในอนาคตคงจะมีการนำวัคซีนเหล่านี้เข้าไปในตารางวัคซีนสำหรับเด็กในประเทศไทยเพิ่มขึ้น