หน้าหลัก   >  อย่าประมาทหวัด ไอ  >  สาระสำคัญ
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

อย่าประมาทหวัด ไอ

   
 

 

เมื่อเด็กเป็นหวัดหรือไอ ควรทำให้ร่างกายเด็กอบอุ่น และชวนให้เด็กกินอาหารและดื่มน้ำให้มากเท่าที่
จะทำได้ ข้อมูลสนับสนุน >>

   

ในบางครั้ง การไอเป็นสัญญาณอันตรายได้ ถ้าเด็กมีอาการหายใจเร็วหรือหายใจหอบเหนื่อยร่วมด้วย ไข้
ตัวร้อน ซึม หรือ อาเจียน เด็กอาจป่วยเป็นโรคปอดบวม ที่มีการติดเชื้อที่ปอด และอาจเป็นอันตรายถึง
ชีวิตได้ พ่อแม่จึงควรรีบพาเด็กไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยด่วน ข้อมูลสนับสนุน >>

   

ครอบครัวสามารถป้องกันเด็กจากโรคปอดบวมได้ โดยสนับสนุนให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว
ในช่วงอายุ ๖ เดือนแรก ให้เด็กทุกคนได้กินอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนเพียงพอ และพาเด็กไปรับการ
ตรวจสุขภาพและรับวัคซีนตามกำหนดที่สถานบริการสุขภาพใกล้บ้าน ข้อมูลสนับสนุน >>

   

เด็กที่มีอาการไอเรื้อรังนานเกิน ๒ สัปดาห์ ควรรีบพาไปปรึกษาแพทย์ เพราะเด็กอาจมีโรคติดเชื้อทาง
เดินหายใจรุนแรง เรื้อรัง หรือเป็นวัณโรคปอดได้ ข้อมูลสนับสนุน >>

   

เด็กและหญิงมีครรภ์ที่สัมผัสกับควันบุหรี่ หรือควันจากเตาไฟจะมีความเสี่ยงต่อโรคปอดบวม หอบหืดและ
ปัญหาทางเดินหายใจมากขึ้น ข้อมูลสนับสนุน >>