หน้าหลัก   >  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า  >  สาระสำคัญ
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

   
 

 

ทั้งผู้ใหญ่และเด็กล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำกับสบู่ทุกครั้ง หลังการขับถ่ายหรือสัมผัสอุจจาระ ก่อนจับต้องและปรุงอาหาร ก่อนป้อนอาหารให้เด็กหรือรับประทานอาหาร ข้อมูลสนับสนุน >>

   

ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย เสื้อผ้า เครื่องใช้ เป็นประจำ และควรล้างหน้า แปรงฟันอย่างถูกต้องทุกวัน ดูแลที่อยู่อาศัยให้สะอาด ปลอดภัย กำจัดแหล่งขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
ข้อมูลสนับสนุน >>

   

กินอาหารที่สุกใหม่ สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ รสจัด รสหวานมากหรือที่ใส่สีฉูดฉาด ภาชนะที่ใช้ปรุงหรือใส่อาหาร ควรรักษาให้สะอาดและเก็บอาหารให้มิดชิดมีฝาปิด และใช้ช้อนกลางเมื่อกินอาหารร่วมสำรับ
ข้อมูลสนับสนุน >>

   

ดื่มน้ำสะอาดที่ต้มสุกหรือผ่านการกรอง ภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำดื่มน้ำใช้ต้องสะอาด ทั้งภายใน ภายนอกและมีฝาปิดให้มิดชิด เพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนทั้งไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ข้อมูลสนับสนุน >>

   

ขับถ่ายในส้วมกำจัดอุจจาระ รวมทั้งอุจจาระของเด็ก โดยเทลงในส้วมและรักษาความสะอาด ด้วยการราดน้ำทุกครั้งให้สะอาดถูกสุขลักษณะ ในกรณีที่ไม่มีส้วม ควรกำจัดอุจจาระด้วยวิธีฝังกลบ
ข้อมูลสนับสนุน >>

   

ทุกคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จำเป็นต้องนอนหลับให้พอเหมาะกับความต้องการ ซึ่งแตกต่างกันตามวัย เพราะการนอนหลับที่เพียงพอ ทำให้ร่างกายได้ซ่อมแซมให้แข็งแรงมีภูมิต้านทานดี เด็กเติบโตเพิ่มส่วนสูง สมองได้จัดเก็บความจำช่วย เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการทำงาน และจิตใจแจ่มใสไม่หงุดหงิดง่าย ข้อมูลสนับสนุน >>

   

สร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัว ให้เกิดความผูกพันเป็น “สายใยรัก” ของพ่อแม่ลูก พี่น้อง กับปู่ ย่า ตา ยาย และญาติๆ ซึ่งแสดงออกเป็นการเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ ติดต่อสื่อสารด้วยความรักความเข้าใจต่อกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลร่วมทุกข์ร่วมสุข ใช้เวลาทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ ข้อมูลสนับสนุน >>

   

จัดเวลาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนหย่อนใจ ให้สมดุลกับการทำงานและการศึกษา รู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และทำจิตใจให้ร่าเริง ผ่อนคลายความตึงเครียด รวมทั้งรับการตรวจสุขภาพเป็นระยะ และรับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันตามกำหนด ข้อมูลสนับสนุน >>

   

มีสำนึกแห่งความปลอดภัย ตั้งสติให้ดีไม่ตกอยู่ในความประมาท ป้องกันอุบัติภัย การบาดเจ็บ และโรคติดต่อต่างๆ งดบุหรี่ สุรา สิ่งเสพติด การพนัน รวมทั้งคิดไตร่ตรองคำนึงถึงความปลอดภัยและความรับผิดชอบ ก่อนจะมีเพศสัมพันธ์ เนื่องจากพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ นำไปสู่ปัญหาร้ายแรงของตนเอง ครอบครัวและสังคมได้ ข้อมูลสนับสนุน >>

   

มีความเป็นพลเมือง รับผิดชอบร่วมสร้างสรรค์สังคม รู้จักใช้สิทธิของตนโดยไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น มีระเบียบวินัยใช้พลังงานอย่างประหยัด ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ แหล่งน้ำ และสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนความปลอดภัยของส่วนรวม เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน สำหรับตนเอง และผู้อื่นโดยเฉพาะเด็กๆ ในชุมชน ข้อมูลสนับสนุน >>