หน้าหลัก
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น


ความรู้เพื่อชีวิต...ช่วยชีวิตได้


แต่ละปีในโลกนี้ เด็กเล็กๆอายุไม่ถึง ๕ ปี ต้องเสียชีวิตเกือบ ๙ ล้านคน ด้วยสาเหตุที่ควรจะป้องกันและรักษาได้ อีกหลายล้านคนมีชีวิตรอดแต่อยู่ในภาวะที่ยากลำบาก อนาคตมืดมน ไม่สามารถพัฒนาตามวัยไปอย่างที่ควร เจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือพิการ อยู่ในชุมชนต่างๆ

ความรู้เพื่อชีวิต Facts for Life เป็นคู่มือสากลที่รวบรวมสาระความรู้สำคัญและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กและชุมชน จัดทำให้เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และวิธีปฏิบัติ ซึ่งเมื่อทำได้จะช่วยชีวิต ลดความทุกข์ทรมาน ป้องกันเด็กจากโรคภัย ช่วยส่งเสริมให้โอกาสเด็กเติบโตและพัฒนาความสามารถด้านต่างๆได้เต็มที่ตามศักยภาพ สำหรับฉบับสากลเล่มที่ ๔ นี้ เกิดขึ้นในปี พ.๒๕๕๓ จากความร่วมมือของ ๘ องค์กรนานาชาติ โดยเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ และนำประสบการณ์การใช้สามฉบับแรกในหลายประเทศทั่วโลกมาปรับปรุงให้เหมาะแก่การเผยแพร่ให้นำไปปฏิบัติได้จริง และเป็นแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้ ซึ่งประเทศต่างๆ ได้นำฉบับสากลไปปรับใช้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ได้มีการจัดทำถึง ๒๑๕ ภาษาทั่วโลก


องค์กรนานาชาติที่ร่วมจัดทำ Facts for Life สากลฉบับที่ ๔ ได้แก่ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่ง สหประชาชาติ Unicef องค์การอนามัยโลก WHO องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ UNESCO องค์การกองทุนเพื่อกิจกรรมประชากรแห่งสหประชาชาติ UNFPA สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP โครงการสหประชาชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ UNAIDS โครงการอาหารโลก WFP และธนาคารโลก World Bank

สำหรับประเทศไทย องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้สนับสนุนให้มีการจัดทำฉบับภาษาไทยตามลำดับคือ ฉบับแรกในพ.ศ. ๒๕๓๒ ฉบับที่สองใน พ.ศ. ๒๕๔๑ ฉบับที่สามใน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยคณะกรรมการผู้จัดทำได้เพิ่มเรื่องที่จำเป็นฉบับละเรื่องได้แก่ พัฒนาการเด็กปฐมวัย คุ้มครองสิทธิเด็ก และ ภัยพิบัติ ปัจจุบันเป็นฉบับที่สี่ใน พ.ศ. ๒๕๕๔ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลได้ปรับปรุง เรียบเรียงและเพิ่มเรื่องวัยรุ่น และพัฒนาเป็นสื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์

http://www.factsforlifethai.cf.mahidol.ac.th


เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และขอน้อมนำพระบรมราโชวาทเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กและครอบครัวอย่างเต็มความสามารถ


ทั้งนี้สถาบันฯได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาในการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับสภาวะและแนวทางปฏิบัติในประเทศไทย และงานด้วยทุกฝ่ายมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เป็นประโยชน์แก่สุขภาพเด็กและครอบครัว สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และหน่วยงานที่ร่วมกันจัดทำและเผยแพร่เว็บไซต์ความรู้เพื่อชีวิต Facts for Life Thai_online หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน ทุกภาคส่วน รวมทั้งสื่อมวลชน ช่วยกันใช้ประโยชน์และเผยแพร่ความรู้ที่เป็นสาระสำคัญเหล่านี้ ในรูปแบบต่างๆไปสู่ ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล สถานประกอบการ ผ่านทางสื่อมวลชนและสื่อท้องถิ่นอย่างทั่วถึง ทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันส่งเสริมสุขภาพ ปกป้องคุ้มครอง เอาใจใส่ดูแล และช่วยให้เด็กทุกคนได้เติบโต พัฒนาอย่างมีคุณภาพ ทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ ปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข มีภูมิคุ้มกัน พึ่งตนเองได้ และเป็นคนดีทำประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งจะเป็นผลดีต่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและสันติสุขในสังคมต่อไป


รองศาสตราจารย์ พญ. นิตยา  คชภักดี
ประธานกรรมการจัดทำความรู้เพื่อชีวิตออนไลน์
และที่ปรึกษาสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล
นายแพทย์สุริยเดว   ทรีปาตี
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล


คำปราศัยของผู้บริหารหน่วยงานที่สนับสนุนงานเปิดตัวเว็บไซต์ "ความรู้เพื่อชีวิต"
วันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๕๔ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

ดาวน์โหลดคำปราศัย  :  
       
       
นายแพทย์ ประดิษฐ์ วินิจจะกุล
รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลดคำปราศัย  :  
       
       
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ
นายแพทย์ สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลดคำปราศัย  :  
       
       
นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งขาติเพื่อการพัฒนา เด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลดคำปราศัย  :