หน้าหลัก   >  ร่วมแรงร่วมใจ ป้องกันเอดส์  >  สาระสำคัญ
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

ร่วมแรงร่วมใจ ป้องกันเอชไอวีเอดส์

   
 

 

เอดส์ หรือภาวะภููมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome) เกิดจากเชื้อไวรัสเอชไอวี เป็นโรคที่สามารถป้องกันและรักษาได้ แต่ไม่หายขาด สามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ จากแม่สู่ลูก และทางเลือดที่มีเชื้อเอชไอวี แต่ไม่ติดต่อกันทางสัมผัสทั่วไป และวิธีอื่นๆ นอกเหนือจากนี้
ข้อมูลสนับสนุน >>

   

หากต้องการทราบถึงวิธีการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี หรือสงสัยว่าตัวเองติดเชื้อเอชไอวี ควรขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ หน่วยงานที่ทำงานด้านเอดส์ เพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และคำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ที่สามารถตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ให้คำปรึกษา ดูแลรักษา และให้ความช่วยเหลือได้ ข้อมูลสนับสนุน >>

   

หญิงตั้งครรภ์ทุกราย ต้องได้รับคำแนะนำและตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ให้เร็วที่สุด ตั้งแต่ระยะแรกของการตั้งครรภ์ โดยสามีควรไปรับการตรวจการติดเชื้อด้วย หญิงตั้งครรภ์ที่คิดว่าตนเอง หรือคู่สมรส มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ควรได้รับการปรึกษาเกี่ยวกับวิธีป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี นอกจากนี้ คู่สมรสควรได้รับคำแนะนำและตรวจการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการแต่งงาน และควรมีการวางแผนครอบครัว
ข้อมูลสนับสนุน >>

   

เด็กทุกคนที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี หรือ พ่อแม่มีอาการของการติดเชื้อเอชไอวี ควรได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี เมื่อผลทดสอบพบว่าเด็กมีการติดเชื้อ ควรส่งต่อให้เด็กได้รับการติดตามดูแลรักษา และได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด
ข้อมูลสนับสนุน >>

   

พ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก และครู ควรพูดคุยกับเด็กโดยเฉพาะวัยรุ่นทั้งหญิงและชาย เพื่อให้ตระหนักถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม ความเสี่ยงของการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะเอชไอวี และการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม เด็กจะได้ป้องกันตนเอง ไม่ประมาท และรู้จักหลีกเลี่ยงจากความรุนแรง การถูกล่วงละเมิดทางเพศ และเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยได้ ข้อมูลสนับสนุน >>

   

การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีทำได้ โดยมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยด้วยการสวมถุงยางอนามัยทุกครั้ง และไม่ใช้เข็มฉีดยาและของมีคมร่วมกับผู้อื่น ข้อมูลสนับสนุน >>

   

เด็กและวัยรุ่น ควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน ข้อมูลสนับสนุน >>

   

ผู้ติดเชื้อทุกคนควรทราบสิทธิของตนเอง ผู้ติดเชื้อและเด็กที่ได้รับผลกระทบต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการทางสังคม ข้อมูลสนับสนุน >>

   

ไม่ควรรังเกียจ ประณาม ตีตรา แบ่งแยก หรือเลือกปฏิบัติกับเด็กและผู้ติดเชื้อเอชไอวี ข้อมูลสนับสนุน >>