หน้าหลัก   >  ร่วมแรงร่วมใจ ป้องกันเอดส์  >  ความสำคัญ
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น

    

ร่วมแรงร่วมใจ ป้องกันเอชไอวีเอดส์

   
 

 
 
© SIRIRAJ MU/2010/Yuitiang
เชื้อเอชไอวี เป็นเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือเอดส์ ( AIDS ย่อมาจาก Acquired Immune Deficiency Syndrome ) ซึ่งหมายถึง ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่เกิดจากการติดเชื้อเอชไอวีนั้น ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเด็กที่ติดเชื้อและครอบครัวในทุกประเทศทั่วโลก  มีเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี  จำนวนมากกว่า ๒ ล้านคน  ติดเชื้อนี้  และมีเด็กหลาย ล้านคนที่ไม่ได้ติดเชื้อ แต่ได้รับผลกระทบจากการที่สมาชิกในครอบครัวติดเชื้อ    นอกจากนั้น เด็กกว่า ๑๗.๕  ล้านคนเป็นเด็กกำพร้า เพราะพ่อหรือแม่เสียชีวิตจากการติดเชื้อเอชไอวี  มีการคาดประมาณว่ามากกว่า ๑๔ ล้านคนอยู่ในแถบทวีปแอฟริกา (ข้อมูลล่าสุด ปี ค.ศ. ๒๐๐๗)

ประเทศไทย มีรายงานการติดเชื้อเอชไอวีครั้งแรกในปีพ.ศ. ๒๕๒๗ โดยเริ่มระบาดในกลุ่มชายรักร่วมเพศ ผู้ใช้เข็มฉีดยาเสพติด และ หญิงบริการทางเพศก่อน แล้วจึงกระจายสู่กลุ่มประชาชนทั่วไป ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ยังคงเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นผู้ติดเชื้อประมาณ ๑๒,๐๐๐ คนต่อปี  และปัจจุบันคาดว่า มีประชากรที่ติดเชื้อเอชไอวี ประมาณร้อยละ๑.๕๕ ของประชากรทั่วประเทศ  ที่ยังมีชีวิตอยู่ประมาณ ๕ แสนคน โดย ๒ ใน ๓ ของผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี ไม่ทราบว่าตัวเองติดเชื้อ ข้อมูลจากรายงานความก้าวหน้าระดับประเทศ  การดำเนินงานตามปฏิญญาว่าด้วยโรคเอดส์ UNGASS  Report   ปี พ.ศ ๒๕๕๒ รายงานว่ามีเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากการที่พ่อหรือแม่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ ๓๘๐,๐๐๐ ราย เด็กติดเชื้อ ๒๐,๐๐๐ ราย
นอกจากนั้น ในหญิงตั้งครรภ์ มีอัตราการติดเชื้อเอชไอวีในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ร้อยละ ๐.๖๔ และ พบว่าทารกที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี มีอัตราการติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ ๕.๘ (ข้อมูลในปีพ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐) ประเทศไทยมีนโยบายที่ครอบคลุมทั้งประเทศในการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์และทารกทุกคน เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ทารก และปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ประเทศไทยเริ่มนโยบายการให้ยาต้านไวรัสประสิทธิภาพสูงแก่หญิงตั้งครรภ์ทุกราย คาดว่า ในอนาคต   อัตราการติดเชื้อจากแม่สู่ทารกจะลดลงเหลือต่ำกว่าร้อยละ ๒

การติดเชื้อเอชไอวีในเด็ก เป็นผลเสียร้ายแรงต่อร่างกาย  แสดงอาการได้รวดเร็ว โดยเฉพาะเด็กเล็ก  ทารกที่ไม่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี กว่าครึ่งหนึ่งจะเสียชีวิตภายใน ๒ ปีแรก  การใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีแก่เด็กอย่างเหมาะสมสามารถช่วยให้ภูมิคุ้มกันของเด็กดีขึ้น เด็กจะมีสุขภาพแข็งแรง ในอดีตยังไม่มียาต้านไวรัสใช้กันอย่างแพร่หลาย ผู้ป่วยเด็กมักได้รับการรักษาที่ล่าช้า  คือกว่าจะได้รับยาต้านไวรัส เด็กก็อยู่ในช่วงอายุ ๕ -๙ ปีแล้ว ซึ่งถือว่าช้าเกินไป ทำให้เด็กบางคนอาจป่วยหรือเสียชีวิตก่อนได้รับการรักษา

แม้การติดเชื้อเอชไอวีจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ก็สามารถรักษาเพื่อควบคุมอาการไว้ได้  หากเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับยาต้านไวรัสอย่างเหมาะสมตั้งแต่วัยทารก  ก็จะสามารถเจริญเติบโต มีพัฒนาการที่ดี มีสุขภาพแข็งแรงใกล้เคียงกับเด็กปกติ เรียนหนังสือได้ มีอนาคตที่ดีได้

© UNICEF-Thailand/2007/Few
ครอบครัวและชุมชน มีส่วนสำคัญในการดูแลเด็กที่ติดเชื้อ
เอชไอวี หรือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ ครอบครัวควรได้รับการสนับสนุนเพื่อให้สามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย  รวมทั้งพ่อแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีก็ควรจะดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง เพื่อดูแลลูกที่ติดเชื้อในระยะยาวได้ และจะส่งผลที่ดีต่อการเจริญเติบโต พัฒนาการ และ ความมั่นคงในชีวิตของเด็ก ส่วนเด็กที่ครอบครัวไม่อบอุ่น จะมีความเสี่ยงต่อการถูกเอาเปรียบและถูกรังเกียจจากสังคมได้

ในประเทศไทย  พบว่า ร้อยละ ๘๕ ของผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี อยู่ในช่วงอายุ ๑๕-๔๕ ปี (ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) และ ร้อยละ ๔๕ ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่จะอยู่ในช่วงอายุ ๑๕ – ๒๔ ปี โดยกลุ่มผู้หญิงวัยรุ่นนั้น   มีอัตราการติดเชื้อมากกว่าผู้ชาย ดังนั้น  จึงควรให้การศึกษาเพื่อให้ข้อมูลความรู้แก่เด็ก วัยรุ่น และหนุ่มสาว ได้ทราบถึงวิธีการที่จะใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยจากการติดเชื้อเอชไอวี

รัฐบาล ชุมชน หน่วยงานต่างๆ  ตลอดจนองค์กรการกุศล ควรมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ
เอชไอวีแก่ประชาชน  รวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีให้ได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม  เพื่อช่วยลดการเกิดการติดเชื้อเอชไอวี