หน้าหลัก   >  พร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ  >  ข้อมูลสนันสนุน
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

พร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ

 

 
ข้อมูลสนับสนุนสำหรับสาระสำคัญลำดับที่  : 

ในภาวะภัยพิบัติและฉุกเฉิน เด็กยังคงมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลจากสังคมไม่แตกต่างจากในภาวะปกติ ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด ภัยจากการก่อการร้าย หรือภัยสงคราม

   
  การทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน ต้องคำนึงถึงสิทธิของเด็ก สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุ  เช่นเดียวกับในภาวะปกติ และคำนึงถึงความต้องการเฉพาะของกลุ่มเด็ก ผู้หญิง ผู้พิการ และผู้สูงอายุในการดำเนินการช่วยเหลือ เช่น การช่วยเหลือเด็กที่พลัดหลงจากพ่อแม่ การเข้าถึงบริการและสาธารณูปโภคต่างๆได้อย่างเท่าเทียม ความเป็นส่วนตัวของผู้หญิงในบางกิจวัตร เป็นต้น

๑.๑


๑.๒
© UNICEF/2005/De Jesus
เมื่อมีภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้นในประเทศ รัฐบาลมีหน้าที่หลักในการปกป้องคุ้มครองเด็ก และช่วยเหลือเด็กและครอบครัว  นอกจากนี้  องค์กรนานาชาติยังมีหน้าที่เข้าช่วยเหลือเพื่อให้มั่นใจว่าเด็ก ครอบครัว และกลุ่มเปราะบางต่างๆได้รับการช่วยเหลือ

เจ้าหน้าที่ผู้ทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบหรือภัยสงคราม ต้องได้รับการปกป้องจากการถูกทำร้ายจากทั้งสองฝ่าย
   
๑.๓ เจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ ที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือทำงานในศูนย์อพยพ  ต้องไม่เป็นผู้กระทำการใดเป็นการละเมิดสิทธิเอง เช่น การล่วงละเมิดทางเพศ การกระทำความรุนแรง จะต้องมีการวางระบบการทำงาน มิให้มีโอกาสในการละเมิดสิทธิผู้อพยพ มีระบบตรวจสอบ และรายงานความประพฤติของผู้ทำงานด้วย
   
๑.๔ ในกรณีภัยสงคราม กองกำลังสู้รบต้องอนุญาตให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ และต้องไม่ใช้พื้นที่ศูนย์อพยพเป็นที่ตั้ง หรือเป็นประโยชน์ต่อยุทธศาสตร์ทางการทหาร
   
๑.๕ เมื่อเหตุการณ์ภัยพิบัติหรือภัยสงครามสงบลง ผู้อพยพต้องได้รับการช่วยเหลือให้เดินทางกลับถิ่นของตนเองอย่างปลอดภัย