หน้าหลัก   >  พร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ  >  สาระสำคัญ
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

พร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ

   
 

 

ในภาวะภัยพิบัติและฉุกเฉิน เด็กยังคงมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลจากสังคมไม่แตกต่างจากในภาวะปกติ ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด ภัยจากการก่อการร้าย หรือภัยสงคราม
ข้อมูลสนับสนุน >>

   

เด็ก ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ต้องมีการวางแผนรับมือกับภัยพิบัติล่วงหน้า ต้องซักซ้อมความเข้าใจ ตรวจสอบระบบการเตือนภัย และการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับภัยพิบัติอย่างสม่ำเสมอ
ข้อมูลสนับสนุน >>

   

ในภาวะภัยพิบัติ เด็กมักเสียชีวิตจากโรคหัด ท้องร่วง ปอดอักเสบ มาเลเรีย การขาดสารอาหาร และ ภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่เกิดกับทารกแรกเกิด
ข้อมูลสนับสนุน >>

   

โรคระบาดที่รุนแรง อาจกลายเป็นภัยพิบัติได้ ในกรณีของการระบาดของไข้หวัดใหญ่ทั่วโลกที่ผ่านมา พบว่า เมื่อคนอยู่ใกล้ชิดกัน การแพร่ระบาดของเชื้อโรค เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น จึงควรป้องกันด้วยการแยกผู้ที่สงสัยว่าป่วยไม่ให้เข้าใกล้ชิดผู้อื่น
ข้อมูลสนับสนุน >>

   

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเกิดภัยพิบัติ หรือในภาวะฉุกเฉิน เพราะนมแม่มีสารอาหารครบถ้วน และมีภูมิคุ้มกันโรค การเลี้ยงลูกด้วยนมผสมในช่วงนั้น อาจเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรค ข้อมูลสนับสนุน >>

   

รัฐ องค์กรที่ทำงานช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ และชุมชน ต้องช่วยปกป้องคุ้มครองเด็ก ให้ปลอดภัยจากความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ภายหลังภาวะภัยพิบัติ ข้อมูลสนับสนุน >>

   

ในภาวะที่เกิดภัยพิบัติ หรือมีความขัดแย้งในสังคมอย่างรุนแรง เด็กควรได้รับการดูแลจากพ่อแม่ หรือผู้ใหญ่ที่เด็กคุ้นเคย เพื่อช่วยให้เด็กรู้สึกมั่นคงปลอดภัย มีความต่อเนื่อง และปรับตัวได้ดีขึ้น หากพบเด็กที่พลัดหลงจากครอบครัว ควรรีบให้ความช่วยเหลือนำเด็กส่งครอบครัวให้เร็วที่สุด
ข้อมูลสนับสนุน >>

   

ภัยพิบัตินานาชนิด ทำให้เด็กเกิดความตื่นตกใจ หวาดกลัว และโกรธแค้น เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤติ เด็กควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ควรให้ความรัก ความเอาใจใส่มากขึ้น และเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดง และระบายความรู้สึกอย่างเหมาะสมตามวัย ข้อมูลสนับสนุน >>

   

เด็กมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาในสถานที่ที่ปลอดภัย มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็ก เพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กให้กลับสู่ภาวะปกติ และจัดให้มีระบบการศึกษาที่ต่อเนื่องสำหรับเด็กให้เร็วที่สุด ข้อมูลสนับสนุน >>

   

กับระเบิดและลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิด เป็นอันตรายร้ายแรง เด็กต้องได้รับการสอนให้ระมัดระวัง ไม่เล่น ไม่แตะต้อง ไม่เหยียบวัตถุ หรือสิ่งของที่ไม่รู้จัก เด็กและครอบครัวต้องได้รับการจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยจากกับระเบิด ชุมชนต้องจัดเตรียมพื้นที่ที่ปลอดภัยให้แก่เด็กสำหรับเล่นและทำกิจกรรม ข้อมูลสนับสนุน >>