หน้าหลัก   >  พร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ  >  ความสำคัญ
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

พร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ

 
 

 
 
© UNICEF Thailand/2004/Youkonton
ในภาวะที่เกิดภัยพิบัติ ทั้งภัยธรรมชาติ โรคระบาด ภัยจากการก่อการร้าย หรือภัยสงคราม ทำให้ครอบครัวและเด็กต้องตกอยู่ในความเสี่ยงต่อความเสื่อมถอยของสุขภาพ โดยเฉพาะปัญหาการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ การขาดสารอาหาร และการถูกกระทำความรุนแรง หากครอบครัวและชุมชนได้รับรู้ข้อมูลและการสนับสนุนที่ดี ครอบครัวและชุมชนจะสามารถวางแผนเตรียมรับภัยในภาวะฉุกเฉินได้ ซึ่งจะทำให้ลดความเสี่ยงต่อปัญหาทางสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้น

เด็กและผู้หญิง มักเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบจากภาวะฉุกเฉิน โดยประมาณทั่วโลกมีผู้ลี้ภัยจากภาวะสงครามและความรุนแรงราว ๒๖ ล้านคน และมีประชาชนที่ต้องอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานอีกประมาณ ๕๐ ล้านคนจากภัยพิบัติ เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม สึนามิ ไฟไหม้ ภัยสงคราม และการอพยพจากการต่อสู้ ภาวะโลกร้อนอาจเป็นสาเหตุให้ปัญหานี้ขยายเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

การอพยพลี้ภัยทำให้ครอบครัวต้องตกอยู่ในภาวะยากลำบากในการอยู่อาศัย และการหยุดชะงักของกลไกการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งอาจนำไปสู่การเสื่อมสลายของครอบครัว เกิดการแยกจากไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัว หรือการหย่าร้าง เกิดความยากจน เด็กเป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งอาจตกเป็นเหยื่อการถูกทารุณกรรม การทอดทิ้ง หรือถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อหารายได้ให้กับครอบครัว

ภัยพิบัติทำให้เด็กต้องตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ และการขาดสารอาหาร ขณะเดียวกันระบบบริการสุขภาพจะไม่เพียงพอ และเข้าถึงได้ยากขึ้น เกิดความขาดแคลนอาหาร และน้ำ ขาดแคลนระบบสุขาภิบาลที่ดี ระบบการศึกษาในพื้นที่ที่เกิดเหตุเกิดการหยุดชะงัก อันเนื่องจากการพังทลายของโรงเรียน อุปกรณ์การเรียน รวมทั้งการขาดแคลนครูผู้สอนในภาวะสงคราม หรือการก่อการร้าย เด็กและผู้หญิงมักตกเป็นเป้าในการถูกจับเป็นตัวประกัน เพื่อการต่อรอง หรือถูกทารุณกรรมทั้งทางร่างกาย และทางเพศ

ภัยโรคระบาดนั้น อาจเกิดตามหลังภาวะภัยพิบัติต่างๆ หรือเป็นเหตุให้เกิดภัยพิบัติได้เอง เช่น การระบาดของไข้หวัดใหญ่ทั่วโลกที่ผ่านมา ซึ่งเด็กที่มีอายุน้อยกว่า ๒ ปี และหญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญ

เด็กและครอบครัวมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องจากภัยพิบัติ มีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวมทั้งได้รับการสนับสนุนให้มีความสามารถในการเตรียมรับภัยต่างๆ