หน้าหลัก   >  ลูกท้องเสีย ต้องคอยดูแล   >  สาระสำคัญ
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

ลูกท้องเสีย ต้องคอยดูแล

   
 
 

โรคอุจจาระร่วง อาจทำให้เด็กเสียชีวิตจากการสูญเสียน้ำออกจากร่างกาย จนมีภาวะขาดน้ำ ดังนั้น เมื่อเด็กมีอาการท้องเสีย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้เด็กได้รับอาหารเหลว น้ำ และเกลือแร่ทดแทน เพิ่มจากความต้องการตามปกติ ข้อมูลสนับสนุน >>

   

เด็กอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ เมื่อถ่ายเป็นน้ำหลายครั้งภายใน ๑ ชั่วโมง หรือเมื่อมีเลือดปนมาในอุจจาระ จึงควรพาเด็กไปพบแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเร่งด่วน ข้อมูลสนับสนุน >>

   

การกินนมแม่อย่างเดียวนาน ๖ เดือน และต่อจากนั้นให้เด็กกินนมแม่ร่วมกับอาหารตามวัย จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการท้องเสีย การใช้วัคซีนป้องกันโรคโรตาไวรัส (หากทำได้) จะลดอัตราการตายจากโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัส นอกจากนั้น การเสริมวิตามิน เอ และแร่ธาตุสังกะสี ก็ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยาวนานมากขึ้น ข้อมูลสนับสนุน >>

   

ขณะที่เด็กมีอาการท้องเสีย ยังคงต้องให้กินอาหารอย่างต่อเนื่อง เมื่อถึงระยะพักฟื้นเด็กควรได้รับอาหารเพิ่มมากกว่าภาวะปกติ เพื่อทดแทนพลังงานและสารอาหารที่สูญเสียไปในระหว่างที่ป่วย
ข้อมูลสนับสนุน >>

   

เด็กที่มีอาการท้องเสีย ควรได้รับสารละลายน้ำตาลเกลือแร่อย่างเพียงพอ และควรได้รับแร่ธาตุสังกะสีทุกวัน เป็นระยะเวลา ๑๐-๑๔ วัน การใช้ยาอื่นๆในการรักษาโรคอุจจาระร่วงมักไม่ได้ผล และอาจเป็นอันตรายต่อเด็ก ข้อมูลสนับสนุน >>

   

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อโรคอุจจาระร่วง ควรนำอุจจาระของทารกและเด็กเล็กทิ้งในส้วมปิดหรือฝังกลบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ข้อมูลสนับสนุน >>

   

การรักษาสุขอนามัยที่ดี การดื่มน้ำสะอาด และล้างมืออย่างทั่วถึงด้วยสบู่และน้ำ หลังจากการขับถ่าย หรือสัมผัสกับอุจจาระ รวมทั้งก่อนการสัมผัสอาหาร เตรียมอาหาร และป้อนอาหารให้ทารก จะป้องกันโรคอุจจาระร่วงได้ ข้อมูลสนับสนุน >>