หน้าหลัก   >  ลูกท้องเสีย ต้องคอยดูแล  >  ความสำคัญ
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

ลูกท้องเสีย ต้องคอยดูแล

   
 
 

© UNICEF-Thailand
โรคอุจจาระร่วงเป็นสาเหตุการตายของเด็กเล็ก  ที่พบบ่อยเป็นอันดับที่สองรองลงมาจากโรคปอดบวม  แต่ละปีจะมีเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปีทั่วโลก ประมาณถึง ๔ พันล้านราย  ที่มีอาการท้องเสีย หรือมีอุจจาระร่วง และทำให้เด็กเหล่านี้เสียชีวิตมากกว่า ๑.๕ ล้านคน  ซึ่งเป็นร้อยละ ๑๗  ของจำนวนเด็กที่ตายก่อนอายุ ๕ ปี เพราะเด็กมีโอกาสเสียชีวิตจากโรคนี้ได้มากกว่าผู้ใหญ่ เนื่องจากจะเกิดภาวะขาดน้ำ และขาดอาหารอย่างรวดเร็วและรุนแรงกว่า  จึงพบว่าเด็ก ๑ ใน ๒๐๐ คนที่ป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วงจะเสียชีวิต  ในประเทศไทยโรคนี้นับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เนื่องจากเป็นสาเหตุของการป่วยและการตายในอันดับต้นๆ ของกลุ่มโรคติดเชื้อที่ต้องเฝ้าระวัง โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๕ ปี 

สาเหตุของโรคอุจจาระร่วง ส่วนใหญ่มักเกิดจากการกินอาหารและ/หรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อโรคที่พบในอุจจาระ ดังนั้น โรคนี้จึงมักเกิดขึ้นได้บ่อยใน
สถานที่ที่กำจัดอุจจาระอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ มีการใช้ส้วมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ การดูแลอนามัยส่วนตัวไม่เหมาะสม     ขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาด หรือในทารกที่ไม่ได้กินนมแม่
ทั้งนี้ ทารกกินแต่นมแม่ตลอด ๖ เดือนแรก และได้รับวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามกำหนดแทบจะไม่ป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วง ดังนั้น ในการป้องกันโรคอุจจาระร่วง ครอบครัวและชุมชน จึงต้องร่วมมือกันดำเนินการโดยอาศัยการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม  จัดหาน้ำสะอาด และสุขาภิบาลอาหาร ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และพฤติกรรมสุขภาพ

สำหรับเด็กที่มีอาการท้องเสีย ควรได้รับอาหารที่ย่อยง่าย ของเหลว น้ำและสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ (ORS) และเสริมแร่ธาตุสังกะสี เพื่อช่วยลดความรุนแรงของโรคและทำให้เด็กฟื้นตัวได้ดี