หน้าหลัก   >  การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  >  สาระสำคัญ
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น

    

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

   
 

 

นมแม่เพียงอย่างเดียว คือ อาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารกในช่วง ๖ เดือนแรก ข้อมูลสนับสนุน >>

   

แม่ควรได้อุ้มลูกทันทีหลังคลอด โดยสัมผัสแนบเนื้อระหว่างแม่ลูก และให้ลูกดูดนมแม่ภายใน ๑ ชั่วโมง
ข้อมูลสนับสนุน >>

   

แม่เกือบทุกคนสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมตนเองได้สำเร็จ เมื่ออุ้มลูกและให้นมอย่างถูกวิธี ลูกควรได้ดูดนมแม่บ่อยๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน ตามความต้องการของลูกซึ่งจะปรับเปลี่ยนไปตามวัย
ข้อมูลสนับสนุน >>

   

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน ๖ เดือน ช่วยป้องกันลูกจากโรคท้องเสีย และการติดเชื้ออื่นๆ ซึ่งไม่มีนมผสม หรืออาหารอื่นๆ สามารถให้ภูมิต้านทานโรคในลักษณะเหมือนนมแม่ ข้อมูลสนับสนุน >>

   

ในช่วง ๖ เดือนแรก การเลี้ยงลูกด้วยนมผสมหรือนมจากสัตว์ อาจทำให้ลูกเจ็บป่วยถึงตายได้ เพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และระบบการย่อยอาหารของทารกในช่วงนี้ ยังทำงานไม่สมบูรณ์ ข้อมูลสนับสนุน >>

   

ในกรณีที่แม่ติดเชื้อเอชไอวี เชื้อนี้สามารถผ่านทางน้ำนมไปสู่ลูกได้ ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกติดเชื้อ
เอชไอวีจากนมแม่ ประเทศไทยมีนโยบายให้แม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี เลี้ยงลูกด้วยนมผสมสูตรดัดแปลงสำหรับทารกแทนนมแม่ โดยสนับสนุนนมผสมดังกล่าวจนถึงอายุ ๑๘ เดือน ข้อมูลสนับสนุน >>

   

ผู้หญิงที่ทำงานนอกบ้าน สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อไปได้ เมื่ออยู่กับลูก ควรให้ลูกดูดนมแม่ให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ และในช่วงที่ไปทำงานให้แม่บีบน้ำนมเก็บไว้ เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กป้อนน้ำนมแม่ให้แก่เด็ก โดยใช้แก้วที่สะอาด ข้อมูลสนับสนุน >>

   

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลัง ๖ เดือนไปแล้ว ให้เพิ่มอาหารตามวัย และให้ลูกกินนมแม่ต่อเนื่องถึง ๒ ปี ตามความเหมาะสม ข้อมูลสนับสนุน >>

   

ภาวะที่ควรงด และไม่ควรงดเกี่ยวกับการให้นมแม่ ข้อมูลสนับสนุน >>