หน้าหลัก   >  การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  >  ความสำคัญ
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น

    

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

   
 

 
 
© UNICEF-Thailand/2009/Arthit
ทารกที่กินนมแม่จะได้รับสารอาหารที่ดีกว่า และป่วยด้วยโรคติดเชื้อ และโรคภูมิแพ้ น้อยกว่ากลุ่มที่ถูกเลี้ยงด้วยอาหารอื่น  และเติบโตอย่างมีพัฒนาการที่ดีกว่าทารกที่ถูกเลี้ยงด้วยนมผสมและอาหารอื่น

เด็กทุกคนควรได้รับนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด  เพราะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  มีประโยชน์สูงสุดทั้งต่อสุขภาพและพัฒนาการของลูก  ต่อสายสัมพันธ์ทางใจระหว่างแม่และลูก และต่อสุขภาพของแม่  แม้ในครอบครัวที่สามารถซื้อหานมผสม มีน้ำสะอาด  ถูกอนามัย และสามารถเตรียมนมผสมได้อย่างถูกสุขลักษณะ
ก็ตาม  ดังนั้น ทุกฝ่ายต้องร่วมรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถึง ๖ เดือน หรือให้นานที่สุดเท่าที่สภาวะครอบครัวจะทำได้

ปัจจุบันแม่ส่วนใหญ่จำเป็นต้องประกอบอาชีพ เพื่อช่วยหารายได้ให้แก่ครอบครัว ทำให้มีเวลาสำหรับลูกน้อยลง ประกอบกับการมีความเชื่อบางอย่างไม่ถูกต้อง และอิทธิพลของการโฆษณาสินค้าประเภทนมผสม อาหารสำหรับทารกและเด็ก ในรูปแบบต่างๆ เหล่านี้ ล้วนมีส่วนทำให้แม่ให้อาหารไม่เหมาะสมกับลูก ก่อให้เกิดปัญหาเด็กขาดสารอาหาร  และเจ็บป่วยเป็นโรคได้ง่าย  บางรายอาจรุนแรงถึงตาย

ดังนั้น ทุกคนควรจะได้รับรู้ถึงประโยชน์ของการเลี้ยงดูด้วยนมแม่ วิธีปฏิบัติที่ทำได้ง่าย แม้เมื่อแม่ต้องทำงานนอกบ้าน แม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ควรได้รับกำลังใจและความสนับสนุนจากสามี ครอบครัว ชุมชน เพื่อนร่วมงาน รัฐและองค์กรท้องถิ่นจำเป็นต้องมี
นโยบาย และดำเนินการส่งเสริมการให้ความรู้และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก และบริการให้คำปรึกษาแนะนำครอบครัวที่มีประสิทธิภาพ