หน้าหลัก   > ความรู้เพื่อชีวิตคืออะไร?
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภาวะฉุกเฉิน
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
 

ความรู้เพื่อชีวิตคืออะไร?

   

 

ความรู้เพื่อชีวิตออนไลน์ www.factsforlifethai.cf.mahidol.ac.th

โดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
สนับสนุนโดย องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

ความรู้เพื่อชีวิตคืออะไร?

          ความรู้เพื่อชีวิต หรือ Facts for Life คือสาระสำคัญที่ทุกครอบครัว ทุกชุมชนควรรู้และนำไปใช้ปฏิบัติในการช่วยชีวิต ดูแลสุขภาพของทุกคน และส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ซึ่งองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ Unicef ร่วมกับ องค์การอนามัยโลก WHO และอีกแปดองค์กรนานาชาติ ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศจัดทำฉบับสากลขึ้น สำหรับทุกครอบครัวในโลกและปรับปรุงให้ทันสมัยมาเป็นลำดับ เพื่อมอบให้ประเทศต่างๆ นำไปปรับให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศนั้นๆ ซึ่ง Unicef ประเทศไทยได้สนับสนุนให้มีการจัดทำเป็นฉบับภาษาไทย โดยเรียบเรียงจากฉบับสากลให้เหมาะสมกับสภาวการณ์และแนวทางปฏิบัติในประเทศไทย มาตั้งแต่เล่มที่ ๑ ถึงปัจจุบันเป็นเล่มที่ ๔ ทั้งนี้ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจัดทำฉบับภาษาไทยตั้งแต่เล่มที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ไปทั่วประเทศ เป็นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ เล่ม และในครั้งนี้เป็น เล่มที่๔ ซึ่งสถาบันฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำออกเผยแพร่ทางเว็ปไซต์


เนื้อหาสาระเรื่องอะไรบ้าง?


ส่วนประกอบ

  • แนวทางการใช้ความรู้เพื่อชีวิต
  • เนื้อหาสาระ ๑๕ เรื่อง
    แต่ละบทประกอบด้วย ๔ ส่วนดังนี้
  • ส่วนที่ Download เป็น PDF File และพิมพ์เพื่อนำไปเผยแพร่ได้


สำหรับใคร?

ความรู้เพื่อชีวิตออนไลน์ เป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการที่ใช้ปฏิบัติได้ ในเรื่องสำคัญๆ กับสุขภาพและพัฒนาการสำหรับ

๑.
ประชาชน พ่อ แม่ นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจเพิ่มคุณภาพชีวิต และเข้าถึงอินเตอร์เน็ททุกคน ใช้สืบค้นเพื่อการเรียนรู้ และประยุกต์กับการดำเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว ญาติมิตร
 
๒.
ผู้ปฏิบัติงาน และอาสาสมัคร ด้านสุขภาพ สาธารณสุข พัฒนาสังคม การศึกษา ทั้งในโรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชน ใช้เพิ่มเติมความรู้ และหรือ ประกอบการให้ความรู้ จัดทำสื่อ ข้อมูล ท่านสามารถสั่งพิมพ์เป็น pdf และเอกสารแจก fact sheet สาระสำคัญได้ รวมทั้งใช้เชื่อมต่อเครือข่ายข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
๓.
สำหรับ ผู้ทำงานด้านสื่อมวลชน สื่อท้องถิ่น ผู้ประกาศข่าว นักเขียน ศิลปิน ผู้ผลิตรายการ นำไปใช้ประโยชน์เป็นแหล่งข้อมูลสาระโดยตรง หรือประยุกต์ในงานสื่อสาร สาระและบันเทิงที่สร้างสรรค์สังคม

สงวนลิขสิทธิ์ :


โดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เผยแพร่ใช้เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่ดัดแปลง สำหรับท่านผู้สนใจจะนำไปใช้เชิงพาณิชย์หรือต้องการดัดแปลง ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

รายนามคณะกรรมการจัดทำความรู้เพื่อชีวิตออนไลน์ (Facts for Life Thai_online)

คณะกรรมการดำเนินการ

ลำดับที่
รายนาม
 
๑.
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์สมศักดิ์  โล่ห์เลขา
ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย                   
ที่ปรึกษา
๒.
รองศาสตราจารย์  ดร. นัยพินิจ  คชภักดี
สถาบันวิจัยชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ปรึกษา
๓.
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นิตยา  คชภักดี
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานกรรมการ
๔.
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลกัญญา  โชคไพบูลย์กิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ
๕.
รองศาสตราจารย์  นายแพทย์สมศักดิ์  สุทัศน์วรวุฒิ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ
๖.
รองศาสตราจารย์ ดร. พัตธนี  วินิจจะกูล
สถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ
๗.
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ
๘.
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง บุษบา  วิวัฒน์เวคิน
คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ
๙.
รองศาสตราจารย์  นายแพทย์ ทวี    โชติวิทยาสุนนท์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
กรรมการ
๑๐.
รองศาสตราจารย์  นายแพทย์ อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ
๑๑.
นายแพทย์สุริยเดว  ทรีปาตี
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ
๑๒.
แพทย์หญิง  ศิราภรณ์  สวัสดิวรณ์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
กรรมการ
๑๓.
แพทย์หญิง  ศิริพร  กัญชนะ
มูลนิธิศูนย์นมแม่
กรรมการ
๑๔.
นาย สรรพสิทธิ์  คุมพ์ประพันธ์
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
กรรมการ
๑๕.
ดร. เพิ่มศิริ  นิติมานพ
แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สสส.
กรรมการ
๑๖.
นางสาวนภัทร  พิศาลบุตร
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
กรรมการ
๑๗.
นางธีรตา  ขำนอง
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการและเลขานุการ
๑๘.
นางสาวพัชรี โพธิ์ศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะบรรณาธิการ

๑.
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นิตยา  คชภักดี
๒.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดลพัฒน์ ยศธร
๓.
นางธีรตา ขำนอง
๔.
นางนันทนา อินทะใจ

พัฒนาเว็บไซต์

๑.
รองศาสตราจารย์  ดร. นัยพินิจ  คชภักดี
๒.
นายนวพล ศรีวัฒนทรัพย์
๓.
นางสาวเพ็ญผกา กล่ำเสือ
๔.
นางสาวมยุรี กิตตินลินทิพย์
๕.
นางสาวพิมพ์นภัส โตสติ
๖.
นางสาวนันทนา โนไธสง
๗.
นางสาวนิสารัตน์ บุญฉิม
๘.
นางสาวจันทร์จิรา ระงับภัย

เอื้อเฟื้อภาพประกอบ

๑.
องค์การยูนิเซฟประเทศไทย
๒.
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
๓.
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
๔.
แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สสส.
๕.
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
๖.
ศูนย์พัฒนาการเด็กบ้านศาลายา
๗.
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คุณครู และนักเรียน และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีส่วนช่วยให้ข้อคิดเห็นพัฒนาเว็บไซต์ความรู้เพื่อชีวิตออนไลน์


รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ

๑.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เลขา ปิยะอัจฉริยะ ข้าราชการบำนาญ
๒.
แพทย์หญิงศรีเวียง ไพโรจน์กุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๓.
แพทย์หญิงนิพรรณพร วรมงคล กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
๔.
นางสาวสุขจริง ว่องเดชากุล กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
๕.
นายชัยยุทธ กุลตังวัฒนา โรงพยาบาลราชวิถี
๖.
นางสาวนงลักษณ์ บุณยพุทธิ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
๗.
นางสาวศิริรัฐ ชุณศาสตร์ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
๘.
นายกานต์ เสริมชัยวงศ์ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
๙.
นายเศรษฐศักดิ์ อรรคนิมาตย์ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
๑๐.
Margaret Sheehan UNICEF Asia Pacific Shared Services Center
๑๑.
ดร. สถาพร สาธุการ สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๒.
อาจารย์ ดร. อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
๑๓.
อาจารย์อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
๑๔.
นางนุชนาฎ รักษี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
๑๕.
นางอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว